มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ ที่ทำงานร่วมกับผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคมเพื่อกำจัดปัญหาความยากจนและความอยุติธรรมอย่างยั่งยืน

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ ที่ทำงานร่วมกับผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคมเพื่อกำจัดปัญหาความยากจนและความอยุติธรรมอย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม โดยเฉพาะผู้หญิง เยาวชน และคนจน ตระหนักถึงศักยภาพของตน และใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

อ่านต่อว่าเราสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไร

งานของเรา

ล่าสุดจากมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

โครงการ Access School จัดอบรม Active Learning แก่ครูรุ่นใหม่เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

โครงการ ACCESS School จัดอบรม Active Learning แก่ครูรุ่นใหม่เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

แนะแนวทางการเตรียมตัวก่อนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนขนาดเล็ก

Read More

1 สัปดาห์ในชีวิตของครูโรงเรียนขนาดเล็ก (ยุคโควิด) เป็นอย่างไร?

ในขณะที่หลายคนกำลังเวิร์คฟรอมโฮมช่วงโควิด คุณครูคนนี้เวิร์คฟรอม "โฮงเฮียน"

Read More