มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ ที่ทำงานร่วมกับผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคมเพื่อกำจัดปัญหาความยากจนและความอยุติธรรมอย่างยั่งยืน

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ ที่ทำงานร่วมกับผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคมเพื่อกำจัดปัญหาความยากจนและความอยุติธรรมอย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม โดยเฉพาะผู้หญิง เยาวชน และคนจน ตระหนักถึงศักยภาพของตน และใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

อ่านต่อว่าเราสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไร

งานของเรา

ล่าสุดจากมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ภาคประชาสังคมพบ พม. สร้างความร่วมมือหนุนเสริมกลุ่มเปราะบาง เข้าถึงบริการสาธารณะและรับมือกับสภาวะโลกรวน

ภายใต้โครงการระยะเวลา 4 ปีที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง กลุ่มชาติพันธ์ุ คนไทยพลัดถิ่น และเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่แม่ฮ่องสอน ระนอง สตูล พังงา และกรุงเทพมหานคร

Read More

Full Access: จดหมายข่าวโครงการ ACCESS School ฉบับที่ 4

Full Access: จดหมายข่าวโครงการ ACCESS School ฉบับที่ 4

ติดตามความก้าวหน้า เรื่องราวการเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จของโครงการ ACCESS School ในปีสุดท้ายของโครงการได้ในจดหมายข่าว Full Access

Read More