มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ ที่ทำงานร่วมกับผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคมเพื่อกำจัดปัญหาความยากจนและความอยุติธรรมอย่างยั่งยืน

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ ที่ทำงานร่วมกับผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคมเพื่อกำจัดปัญหาความยากจนและความอยุติธรรมอย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม โดยเฉพาะผู้หญิง เยาวชน และคนจน ตระหนักถึงศักยภาพของตน และใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

อ่านต่อว่าเราสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไร

งานของเรา

ล่าสุดจากมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

โครงการที่ดินคือชีวิต เชิญชวนประชาชนลงชื่อเสนอกฎหมายคุ้มครองสิทธิชาว ชาติพันธุ์

โครงการที่ดินคือชีวิต เชิญชวนประชาชนลงชื่อเสนอกฎหมายคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์

10,000 รายชื่อ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

Read More

ActionAid Thailand 2020 Annual Report

รายงานประจำปี 2020 มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ด้านการศึกษา การรับมือผลกระทบโควิด-19 สิทธิสตรี สิทธิของชุมชนในที่ดิน ข้อมูลสำคัญทางการเงิน และอื่น ๆ ที่นี่

Read More