หลายครั้งที่มีคนตั้งคำถามว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้อยู่รอด คำถามนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เราหรือคนในชุมชนเมือง แต่รวมไปถึงชาวเลที่อาศัยอยู่บนเกาะเช่นกัน

จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บเรื่องราวต่าง ๆ ของโครงการอียูรับมือโควิด ในกิจกรรมการอบรมการตลาดออนไลน์ จากชุมชนชาวเล ทั้ง 5 จังหวัด ประกอบไปด้วย ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง กระบี่ ภูเก็ต และสตูล ในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ทำให้เราเห็นว่า ชาวบ้านตามเกาะต่าง ๆ ทั้งที่มีอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาชีพประมง หรืออื่น ๆ ต่างได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่น้อยไปกว่าพื้นที่บนชายฝั่งและชุมชนเมือง บางคนอาจได้รับผลกระทบที่มากกว่า เพราะไม่มีทั้งเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้ที่แน่นอนในแต่ละวัน บางคนต้องหาเช้ากินค่ำ รับจ้างรายวัน เพื่อประทังชีวิตของตนและครอบครัว บางคนต้องตกงาน เพราะนายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้ การทำประมงในบางพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องการซื้อขาย และส่งออกที่อย่างยากลำบากมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นคือการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ รวมไปถึงความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโควิด-19 อย่างจำกัดอีกด้วย

เพื่อช่วยเหลือเยียวยาชาวเลเหล่านี้ สหภาพยุโรปได้สนับสนุนเงินทุน เพื่อจัดกิจกรรมอบรมการตลาดออนไลน์ เสริมรายได้ สู้โควิด ภายใต้การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ให้แก่ชาวเลในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อให้พวกเขาได้มีทางเลือกชีวิต และสร้างโอกาสของตนเองในภาวะโควิด-19 การเสริมสร้างองค์ความรู้นี้ จะช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งหารายได้ใหม่ในยุค New Normal ช่วยสร้างความสามารถในการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ในปัจจุบันและอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ถึงแม้ว่าการอบรมเป็นเพียงระยะสั้น ๆ แต่ช่วยให้เยาวชนและชาวเลที่ร่วมกิจกรรมหลายคนได้เปลี่ยนมุมมอง จากฐานะคนที่เคยซื้อของออนไลน์อย่างเดียว ให้เห็นลู่ทางของการเป็นเจ้าของกิจการออนไลน์ได้ในอนาคต บางคนเริ่มมีแผนในการขายของออนไลน์อย่างจริงจัง โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวที่ตนเองชอบหรือสิ่งที่มีอยู่ เช่น ขายปลา ขายเสื้อผ้า หรืออาหารแปรรูปในชุมชนของตนเอง ผ่านทาง Facebook ที่พวกเขาใช้อยู่เป็นประจำ

ผู้เขียนเชื่อว่าไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหน ทำอาชีพอะไร การตลาดออนไลน์กำลังมีบทบาทสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการหารายได้เสริม ในยุคโควิด-19 ซึ่งถ้าเรารู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอจะสามารถทำให้เรามีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมอบรมการตลาดออนไลน์ เสริมรายได้ สู้โควิด โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ อ.ละงู จ.สตูล / ภาพ: มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

เกี่ยวกับโครงการอียูรับมือโควิด

สหภาพยุโรป ให้การสนับสนุนมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และองค์กรภาคประชาสังคม เปิดตัวโครงการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19 ในประเทศไทย ด้วยงบประมาณ 2.6 ล้านยูโร หรือประมาณ 90 ล้านบาท โดยมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มความสามารถและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมของไทย ที่จะช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของกลุ่มประชากรเปราะบางที่สุดในประเทศ ทั้งสองโครงการมีระยะเวลาการดำเนินงานเป็นเวลา 2 ปี และปฎิบัติงานโดยภาคีขององค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทย โดยมีส่วนประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนโดยการพัฒนาการดำรงชีพของชุมชนที่ได้ผลกระทบให้ดีขึ้น และการสร้างความสามารถในการยืดหยุ่นของชุมชนในการรับมือวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

องค์กรหลักในการดำเนินงานของโครงการระดับประเทศคือ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย โดยร่วมกับองค์กรภาคี อีก 10 องค์กร โดยมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานในเกือบ 40 จังหวัด และจะทำงานกับภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ เช่น แรงงานข้ามชาติ และแรงงานนอกระบบ เด็ก และประชาชนชายขอบ ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้เป็นผู้หญิง

เกี่ยวกับสหภาพยุโรปในประเทศไทย (European Union in Thailand)

สหภาพยุโรป (อียู) เป็นการรวมตัวในลักษณะสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในทวีปยุโรป มีสมาชิกในปัจจุบันจำนวน 27 ประเทศ ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันสร้างภูมิภาคที่มีความมั่นคง เป็นประชาธิปไตย และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก เปิดกว้างในการยอมรับซึ่งกันและกัน และเคารพเสรีภาพของประชาชน ในปี 2555 (ค.ศ. 2012) สหภาพยุโรปได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เนื่องจากเป็นองค์กรที่ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ ความสมานฉันท์ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนในยุโรป

สหภาพยุโรปเป็นสมาคมทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงเป็นแหล่งทุนและเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นอกจากนี้สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกยังเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance) รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยที่มูลค่าการให้ความช่วยเหลือรวมกันเกินครึ่งหนึ่งของยอดรวมทั้งโลก

เกี่ยวกับแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย (ActionAid Thailand)

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เราคือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นให้ประชากรที่ประสบความยากจนและการกีดกันทางสังคม พัฒนาศักยภาพด้านสิทธิมนุษยชน เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของตน เราเชื่อในพลังของผู้คนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อตนเองและสังคม เราจึงสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิง เยาวชน และคนยากจน ตระหนักถึงศักยภาพของตน เข้าใจในสิทธิ์ที่ตนพึงจะมี และใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

เราทำงานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชน องค์กรประชาสังคม กลุ่มและเครือข่ายผู้หญิง กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม สถาบันการศึกษาและการวิจัย หน่วยงานรัฐในระดับต่างๆ สื่อ ฯลฯ และขยายผลโครงการของเราในระดับท้องถิ่น การจับมือกับพันธมิตรและรวมพลังเป็นหนึ่ง เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่เคยถูกละเลยและกีดกัน สามารถนำเสนอประเด็นปัญหาของพวกเขา เข้ามารณรงค์ ขับเคลื่อนนโยบาย และสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม ชอบธรรม และยั่งยืน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สุริยะ ผ่องพันธุ์งาม (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารโครงการอียูรับมือโควิด)
อีเมล suriya.phongphunngam@actionaid.org
โทร 0631931556