เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (Safe Cities for Women) ตระหนักว่าการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแพร่หลาย ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก และเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัย จึงทำงานรณรงค์เพื่อลดปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

“คู่มือเผือก: หยุดการคุกคามทางเพศ สำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ” เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานรณรงค์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมสำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการสอดส่องป้องกัน และจัดการกับปัญหาการคุกคามทางเพศที่เกิดกับผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะและประชาชนทั่วไปก็สามารถอ่านคู่มือเล่มนี้ เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของการคุกคามทางเพศให้มากขึ้น และศึกษาวิธีรับมือสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์นี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือเพื่อนร่วมทาง

ดาวน์โหลดคู่มือเผือก: หยุดการคุกคามทางเพศ สำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ