การระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2564 ยังคงมีต่อเนื่อง จึงมีการยกระดับมาตราการการควบคุมโดยรัฐบาลขึ้น เช่น การกำหนดพื้นที่ความเสี่ยง การควบคุมการเดินทางระหว่างจังหวัด และการควบคุมการออกนอกเคหะสถาน สิ่งนี้ทำให้เกิดความท้าทายในการทํางานในพื้นที่ ซึ่งโครงการอียูรับมือโควิดรวมไปถึงภาคีจึงได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น เปลี่ยนรูปแบบบางกิจกรรมจากการจัดในพื้นที่เป็นรูปแบบออนไลน์ หรือการปรับจำนวนผู้เข้าร่วมและรูปแบบกิจกรรมให้ปลอดภัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ปฎิบัติงาน ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้ได้สร้างการเรียนรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ และความร่วมมือของภาคีเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีแรกของโครงการ เราได้จัดกิจกรรมไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 45% จากกิจกรรมทั้งหมด เช่น การแจกถุงยังชีพและผลิตภัณฑ์สุขอนามัยให้แก่โรงเรียนและชุมชน รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพภายใต้การระบาดของโควิด-19 การส่งเสริมความรู้ด้านการรับมือภัยพิบัติและความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมให้ชุมชนมีแผนรับมือภัยพิบัติในอนาคต การสื่อสารข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายไปยังสาธารณะ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรภาคีในมิติต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม จนสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 32,000 คน ใน 40 จังหวัดทั่วประเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านจดหมายข่าวโครงการอียูรับมือโควิด ฉบับที่ 2