เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 สหภาพยุโรปได้สนับสนุนเงินทุน เพื่อจัดกิจกรรมอบรมการตลาดออนไลน์ เสริมรายได้ สู้โควิด ภายใต้โครงการอียูรับมือโควิด ผ่านดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ให้แก่ชาวเลและกลุ่มไร้สัญชาติ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมภูผาแดโฮมเสตย์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเยาวชน และชาวบ้านจากชุมชนหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล จำนวนทั้งสิ้น 22 คน เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมูลนิธิชุมชนไทที่ได้ร่วมงานกับชาวเล ชุมชนยากจนในเมืองและกลุ่มไร้สัญชาติ มาเป็นเวลานาน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนไทได้สนับสนุนชุมชนเหล่านี้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนได้เผชิญกับปัญหาการเข้าถึงตลาด การอบรมจะช่วยให้ชุมชนโดยรวมสามารถเข้าถึงตลาด และเพิ่มโอกาสในการได้รับรายได้เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงสร้างความสามารถในการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ในปัจจุบันและอนาคตได้

ปิติพงษ์ หาญทะเล หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวขอบคุณโครงการอียูรับมือโควิด ที่เข้ามาช่วยให้เขามีความรู้มากขึ้น ในอนาคต เขาอยากจะต่อยอด ขายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในเกาะหลีเป๊ะ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว

การอบรมการตลาดออนไลน์จัดขึ้นแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง ในจังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ และสตูล มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งทุกคนได้เรียนรู้การตลาดออนไลน์ขั้นพื้นฐานจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงไอเดียและเครื่องมือในการขายสินค้าบนโซเชียลมีเดีย การเขียนข้อความโฆษณา และการสร้างเรื่องราวเพื่อพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ของตน เพื่อการต่อยอดในธุรกิจออนไลน์ต่อไป

นุชจรี หาญทะเล อีกหนึ่งผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า เธอดีใจที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้ เพราะปกติแล้ว เด็ก ๆ ที่หลีเป๊ะไม่ได้มีความรู้ หรือได้รับโอกาสเหมือนเด็กในเมือง เธอจะนำสิ่งที่ได้เรียนมานี้ไปแบ่งปันเพื่อน ๆ เพื่อให้ทุกคนมีความรู้และรายได้เพิ่มจากการขายของออนไลน์

นอกเหนือไปจากกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความยั่งยืนในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 และภัยพิบัติอื่น ๆ ในอนาคต โครงการอียูรับมือโควิดยังมีแผนติดตามให้ความรู้ และการจัดอบรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องการสร้างแบรนด์และโลโก้สินค้า ให้แก่ชุมชนชาวเลในช่วงกลางปีนี้อีกด้วย

รูปภาพข่าว: Link (เครดิตภาพ: มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย)

เกี่ยวกับโครงการอียูรับมือโควิด

สหภาพยุโรป ให้การสนับสนุนมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และองค์กรภาคประชาสังคม เปิดตัวโครงการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19 ในประเทศไทย ด้วยงบประมาณ 2.6 ล้านยูโร หรือประมาณ 90 ล้านบาท โดยมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มความสามารถและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมของไทย ที่จะช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของกลุ่มประชากรเปราะบางที่สุดในประเทศ ทั้งสองโครงการมีระยะเวลาการดำเนินงานเป็นเวลา 2 ปี และปฎิบัติงานโดยภาคีขององค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทย โดยมีส่วนประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนโดยการพัฒนาการดำรงชีพของชุมชนที่ได้ผลกระทบให้ดีขึ้น และการสร้างความสามารถในการยืดหยุ่นของชุมชนในการรับมือวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

องค์กรหลักในการดำเนินงานของโครงการระดับประเทศคือ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย โดยร่วมกับองค์กรภาคี อีก 10 องค์กร โดยมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานในเกือบ 40 จังหวัด และจะทำงานกับภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ เช่น แรงงานข้ามชาติ และแรงงานนอกระบบ เด็ก และประชาชนชายขอบ ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้เป็นผู้หญิง

เกี่ยวกับสหภาพยุโรปในประเทศไทย (European Union in Thailand)

สหภาพยุโรป (อียู) เป็นการรวมตัวในลักษณะสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในทวีปยุโรป มีสมาชิกในปัจจุบันจำนวน 27 ประเทศ ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันสร้างภูมิภาคที่มีความมั่นคง เป็นประชาธิปไตย และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก เปิดกว้างในการยอมรับซึ่งกันและกัน และเคารพเสรีภาพของประชาชน ในปี 2555 (ค.ศ. 2012) สหภาพยุโรปได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เนื่องจากเป็นองค์กรที่ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ ความสมานฉันท์ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนในยุโรป

สหภาพยุโรปเป็นสมาคมทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงเป็นแหล่งทุนและเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นอกจากนี้สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกยังเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance) รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยที่มูลค่าการให้ความช่วยเหลือรวมกันเกินครึ่งหนึ่งของยอดรวมทั้งโลก

เกี่ยวกับแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย (ActionAid Thailand)

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เราคือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นให้ประชากรที่ประสบความยากจนและการกีดกันทางสังคม พัฒนาศักยภาพด้านสิทธิมนุษยชน เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของตน เราเชื่อในพลังของผู้คนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อตนเองและสังคม เราจึงสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิง เยาวชน และคนยากจน ตระหนักถึงศักยภาพของตน เข้าใจในสิทธิ์ที่ตนพึงจะมี และใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

เราทำงานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชน องค์กรประชาสังคม กลุ่มและเครือข่ายผู้หญิง กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม สถาบันการศึกษาและการวิจัย หน่วยงานรัฐในระดับต่างๆ สื่อ ฯลฯ และขยายผลโครงการของเราในระดับท้องถิ่น การจับมือกับพันธมิตรและรวมพลังเป็นหนึ่ง เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่เคยถูกละเลยและกีดกัน สามารถนำเสนอประเด็นปัญหาของพวกเขา เข้ามารณรงค์ ขับเคลื่อนนโยบาย และสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม ชอบธรรม และยั่งยืน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สุริยะ ผ่องพันธุ์งาม (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารโครงการอียูรับมือโควิด)
อีเมล suriya.phongphunngam@actionaid.org
โทร 0631931556