มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และสมาคมไทบ้าน ภายใต้การสนับสนุนทุนการดำเนินโครงการโดยสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Building an active, networked civil society to improve delivery and access to quality education in Thailand) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียนในชุมชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม น่าน กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ซึ่งโครงการนี้จะมีระยะเวลาการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566)

ด้วยความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น โครงการฯ มีความประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่เป้าหมายผ่านกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ (โลโก้) โดยมุ่งให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้ใช้ความคิดและจินตนาการในการออกแบบผ่านทักษณะทางศิลปะ ผนวกเข้ากับแนวคิดที่ทางโครงการได้วางไว้ ซึ่งแบบตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำมาใช้ในการสื่อสารในนามโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน รวมถึงเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรจากทางโครงการและสหภาพยุโรปด้วย

1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม และวิธีการสมัคร

นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีนักเรียนไม่เกินไปกว่า 500 คน

2. กติกาและเงื่อนไขอื่น ๆ

2.1) นักเรียน 1 คน สามารถส่งภาพร่างออกแบบตราสัญลักษณ์เข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 แบบเท่านั้น พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ บอกความหมายที่ต้องการสื่อในตราสัญลักษณ์นั้น

2.2) ร่างออกแบบตราสัญลักษณ์จะต้องอยู่ในขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน โดยวาดลงบนกระดาษขนาด A4 พร้อมระบายสี พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ชั้นการศึกษา ชื่อโรงเรียน และหมายเลขโทรศัพท์ของครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ปกครองในการแสดงความยินยอมส่งผลงานเข้าประกวดตามเงื่อนไขที่กำหนด

2.3) ส่งผลงานเป็นชิ้นงานที่นักเรียนได้ออกแบบมาทางไปรษณีย์มาที่ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 60/1 อาคารมนริริน ซ.พหลโยธิน 8 (สายลม) ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

2.4) ร่างออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ภายใต้โครงการฯ นี้โดยเฉพาะ โดยผู้ส่งเข้าประกวด (พร้อมความยินยอมของผู้ปกครอง) ต้องยินยอมให้มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยและโครงการฯ นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดในลักษณะการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องขออนุญาตและเสียค่าลิขสิทธิ์ หรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่เจ้าของผลงาน

2.5) การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งร่างออกแบบตราสัญลักษณ์ เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ

3. เกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่าย (รวม 100 คะแนน)

3.1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุมมองแปลกใหม่ สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามคอนเซปต์และหัวข้อ (หัวข้อ: การศึกษาที่พัฒนามนุษย์สู่ความยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน) (40 คะแนน)

3.2) การออกแบบมีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น สวยงาม (30 คะแนน)

3.3) คำอธิบายบอกความหมายที่เชื่อมโยงกับแนวคิดหลัก โดยสื่อให้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย (30 คะแนน)

4. ระยะเวลา

4.1) โรงเรียนที่สนใจให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ http://bit.ly/38dE24u หรือสแกน QR Code ที่ปรากฎบนภาพโปสเตอร์ด้านล่าง โดยเปิดรับสมัครลงทะเบียนจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (สิ้นสุดการลงทะเบียนเวลา 18.00 น.)

4.2) กำหนดส่งผลงาน โรงเรียนรวบรวมผลงานของนักเรียนและส่งมาทางไปรษณีย์ไม่เกินไปกว่าวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 กรณีไปรษณียณ์ลงประทับวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถือว่ายังอยู่ในช่วงเวลากำหนดส่งผลงงาน หากเลยไปกว่ากำหนดดังกล่าว ทางคณะกรรมการจะถือว่าไม่เข้าเกณฑ์และไม่พิจารณาผลงานที่ส่งมาล่าช้ากว่ากำหนด

4.3) ประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะเลิศเพียง 1 รางวัล ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย (ค้นหาคำว่า ActionAid Thailand) ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 และจะมีการประสานงานไปยังโรงเรียนและเจ้าของผลงานเพื่อแจ้งผลดังกล่าว

4.4) กิจกรรมการมอบรางวัลจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 โดยจัดที่กรุงเทพฯ ในวันงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ ซึ่งรายละเอียดและกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพัชกร พัทธวิภาส ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โทร. 094 264 5149 และเพจ Facebook มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ชวนนักเรียน 8 จังหวัด ประกวด ออกแบบโลโก้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา