ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2018 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยได้เดินทางไปยังจังหวัดนครปฐมกันครบทีมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินหน้าโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทีมงานได้สานสัมพันธ์ใหม่ กระชับไมตรีเดิม ส่งเสริมพลังและค่านิยมสำคัญขององค์กร รวมไปถึงเรียนรู้สิ่งดีๆ จากผู้นำองค์การประจำภูมิภาคเอเชียและสามคณะกรรมการมูลนิธิแอ็คชั่นเอดผ่านกิจกรรมการอภิปรายและการเสวนาที่น่าสนใจ

สร้างทีมเวิร์ค

ก่อนถึงที่หมายและลงพื้นที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยได้เดินทางไปยังตลาดน้ำดอนหวายและพระราชวังสนามจันทร์ สองสถานที่สำคัญประจำจังหวัดนครปฐมสำหรับกิจกรรมสร้างทีม

เปิดบ้านเรียนรู้
เมื่อเดินทางมาถึงบ้านพักและแหล่งเรียนรู้ของชาวแอ็คชั่นเอดไปอีกตลอดสองวัน ผู้อำนวยการแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการและขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมการเดินทางกันอย่างครบทีม หัวหน้าองค์การแอ็คชั่นเอดประจำภูมิภาคเอเชีย และหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยร่วมกล่าวขอบคุณที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ละลายพฤติกรรม
ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนและสื่อสารองค์กรรับหน้าที่นำกิจกรรมละลายพฤติกรรมในช่วงบ่าย

ความเป็นมาของแอคชั่นเอดประเทศไทย
ในช่วงต่อมา ชาวแอ็คชั่นเอดช่วยกันระดมสมองและระลึกความหลังเพื่อสร้างเส้นเวลาความเป็นมาของแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และประวัติศาสตร์ด้านสังคมและการเมืองไทยตั้งแต่ปี 1972 (ปีที่แอ็คชั่นเอดก่อตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักร) มาจนถึงปี 2018 กิจกรรมนี้ทำให้ทีมงานรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ในครอบครัวแอ็คชั่นเอดเป็นอย่างมาก

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหพันธ์แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนลในปี 2011

ยุทธศาสตร์และค่านิยมสำคัญ
ในกิจกรรมต่อมา ชาวแอคชั่นเอดได้ร่วมนำเสนอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมสำคัญของแอ็คชั่นเอดทั้งในรูปแบบของการแสดงละครและการอภิปราย โดยค่านิยมที่เปรียบเสมือนหัวใจของเราขณะปฏิบัติงานมีทั้งหมดเจ็ดข้อ ได้แก่ 1. ความเคารพซึ่งกัน 2. ความเสมอภาคและความยุติธรรม 3. ความซื่อตรง 4. ความเป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่มคนยากจนและผู้ที่ถูกมองข้าม 5. ความเป็นอิสระจากความเกี่ยวเนื่่องและการผูกมัดทางการเมือง ศาสนา และผลประโยชน์ 6. ความกล้าทำในสิ่งที่เชื่อมั่น และ 7. ความนอบน้อม

นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องอำนาจและอิทธิพล และความแตกต่างระหว่างความเท่าเทียมและความเสมอภาคนั้นเป็นอีกสองประเด็นที่ได้รับความสนใจและเน้นย้ำเป็นพิเศษโดยผู้อำนวยการแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และหัวหน้าองค์การแอคชั่นเอดประจำภูมิภาคเอเชีย ทั้งสองท่านรับช่วงต่อโดยการนำเสนอบทนำแผนยุทธศาสตร์ของแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล และการประยุกต์เข้ากับยุทธศาสตร์ของทีมประเทศไทย

กิจกรรมอภิปราย CSP หรือรายงานยุทธศาสตร์ประเทศไทย

ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนโยบาย ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการเงิน นำเสนอรายงานยุทธศาสตร์ประเทศไทยประจำปี 2018-2022 ผ่านกิจกรรม ชาวแอ็คชั่นเอดถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มเพื่อระดมความคิดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท โครงการหลัก และการปรับเปลี่ยนองค์กรในยุทธศาสตร์ของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย อนึ่ง ประธานกรรมการ และกรรมการและเลขานุการมูลนิธิกล่าวเน้นถึงความสำคัญของการทำแคมเปญเพื่อสร้างความเป็นที่รู้จักของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยในประเทศและในหมู่สมาชิกสหพันธ์แอ็ดชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนลจากทั่วโลก รวมถึงเพื่อรับรองการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบขององค์กรในด้านการรับบริจาค

ข่าวสารและวิสัยทัศน์จากคณะกรรมการมูลนิธิ
คณะกรรมการมูลนิธิกล่าวถึงความเป็นมาและงานต่างๆ ของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่เล่าเกี่ยวกับการประชุมของสหพันธ์แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิได้ยกประเด็นเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขององค์กรและความสำคัญของธรรมาภิบาลในการทำงานระดับประเทศและนานาชาติ ประธานกรรมการเสริมประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนรากหญ้า หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานร่วมโครงการ และการทำงานร่วมกันของทุกส่วน

“แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยคือองค์กรพัฒนาที่ดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ” – กรรมการและเลขานุการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

เยี่ยมเยียนภาคสนาม
บ่ายวันนั้น แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยได้เข้าพบสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลาในพื้นที่ภาคกลาง ณ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (จิตศึกษา PBL และ PLC) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักเรียน คุณครู และสมาชิกเครือข่าย

ห้องเรียนบูรณาการ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร

บทสรุป
หลังจากจบกิจกรรมทั้งสองวัน แอ็คชั่นเอดพร้อมยิ่งขึ้นอีกที่จะเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยต่อไป

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยพร้อมสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลาในพื้นที่ภาคกลาง