องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ต่อมาจัดตั้งเป็นมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (หรือเรียกอย่างสั้นว่า มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย) เราคือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นให้ประชากรที่ประสบความยากจนและการกีดกันทางสังคม พัฒนาศักยภาพด้านสิทธิมนุษยชน เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของตน เราเชื่อในพลังของผู้คนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อตนเองและสังคม เราจึงสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิง เยาวชน และคนยากจน ตระหนักถึงศักยภาพของตน เข้าใจในสิทธิ์ที่ตนพึงจะมี และใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

เราทำงานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชน องค์กรประชาสังคม กลุ่มและเครือข่ายผู้หญิง กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม สถาบันการศึกษาและการวิจัย หน่วยงานรัฐในระดับต่างๆ สื่อ ฯลฯ และขยายผลโครงการของเราในระดับท้องถิ่น การจับมือกับพันธมิตรและรวมพลังเป็นหนึ่ง เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่เคยถูกละเลยและกีดกัน สามารถนำเสนอประเด็นปัญหาของพวกเขา เข้ามารณรงค์ ขับเคลื่อนนโยบาย และสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม ชอบธรรม และยั่งยืน

ร่วมเป็นหนึ่งพลังที่ทำให้สิ่งต่างๆ ยุติธรรมขึ้นสำหรับทุกคน โดยการสนับสนุนมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ไปยังเว็บไซต์แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล

โครงการของเรา

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ดำเนินงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน โดยมีโครงการหลัก 4 โครงการ ได้แก่:

การศึกษาและเยาวชน

สิทธิสตรี

สิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร

การรับมือและฟื้นฟูผลกระทบ
จากโควิด-19

คณะกรรมการมูลนิธิ

ชูพินิจ เกษมณี

ประธานกรรมการ

ชำนาญ วัฒนศิริ

รองประธานกรรมการ

วัชรฤทัย บุญธินันท์

กรรมการและเลขานุการ

จิราวรรณ ขำวิลัย

กรรมการและเหรัญญิก

บัณฑิต อารอมัน

คณะกรรมการ

เพ็ญศิริ ฉัมมาลี

คณะกรรมการ

ทรงวิทย์ เชื่อมสกุล

คณะกรรมการ