เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โครงการแอ็คเซส สคูล (Access School) พร้อมเครือข่าย เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) รักษาการ รมว.ศธ. คุณภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ และนโยบาย รมช.ศธ และคณะ ที่ห้องประชุมจันทร์เกษม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแนะนำโครงการและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นทางออกและทางเลือกในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ต้องการถูกยุบ ให้อยู่คู่ชุมชน และคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กทุกคน

คณะทำงานโครงการ Access School นำโดยสมาคมสภาการศึกษาทางเลือก และมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย แนะนำวัตถุประสงค์โครงการและกรอบการทำงาน โดยกล่าวว่า ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป โครงการฯ จะหนุนเสริมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ด้วยตนเอง (หรือที่กระทรวงศึกษาธิการจัดประเภทให้เป็น “โรงเรียน Stand Alone”) ด้านการใช้นวัตกรรมการศึกษา การวัดประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้เป็นเจ้าของโรงเรียน และสนับสนุนความเป็นผู้นำของผู้หญิง

โครงการฯ นำเสนอความก้าวในการดำเนินงานตลอดปีที่หนึ่ง พร้อมประสานความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับแผนงานที่กำลังดำเนินอยู่ รวมถึงมหกรรมและเวทีพูดคุยประเด็นการศึกษา และการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนการใช้นวัตกรรมแบบ Active Learning ในระดับท้องถิ่น ซึ่งทางคณะกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยคุณภูมิสรรค์รับเป็นผู้ประสานงานกับผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยด้วยตนเอง

เมื่อกล่าวถึงแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในปี 2564 จะนำร่องโรงเรียน Stand Alone 84 โรงเรียน รักษาการ รมว.ศธ. คุณหญิงกัลยา ระบุว่า แผนนี้ให้โรงเรียนวิเคราะห์ความต้องการของตนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่นอกเหนือจากด้านกายภาพ ซึ่งโรงเรียนจะได้รับทุนพัฒนา 400,000 บาทต่อโรง และเป็นต้นแบบในปีนโยบาย 2565 นอกจากนี้จะคัดเลือกต่างหากอีก 5 โรงเรียน Stand Alone (1 โรงเรียน/1 ภูมิภาค) เพื่อลงทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ในการยกระดับคุณภาพยิ่งขึ้นอีก คุณหญิงกัลยาได้ตอบคำถามถึงข้อกังวลของเครือข่ายโครงการฯ ว่า ทุกโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนแน่นอน โดยทั้งหมดจะแบ่งเป็น 3 รุ่น จำนวนโรงเรียน Stand Alone ข้างต้นเป็นรุ่นแรกที่ได้รับคัดเลือกมาแล้ว ทั้งนี้ ตัวเลขที่ได้มาขึ้นอยู่กับการเจรจาและการทำประชาคมในพื้นที่ (ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา, โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์) ที่ทางกระทรวงส่งตัวแทน 77 คน ไปดูแลแต่ละจังหวัด

โครงการแอ็คเซส สคูล (Access School) พร้อมเครือข่าย เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) รักษาการ รมว.ศธ. คุณภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ และนโยบาย รมช.ศธ และคณะ
ภาพ: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว/ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.
โครงการแอ็คเซส สคูล (Access School) พร้อมเครือข่าย เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) รักษาการ รมว.ศธ. คุณภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ และนโยบาย รมช.ศธ และคณะ
ภาพ: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว/ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.
โครงการแอ็คเซส สคูล (Access School) พร้อมเครือข่าย เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) รักษาการ รมว.ศธ. คุณภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ และนโยบาย รมช.ศธ และคณะ
ภาพ: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว/ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.
โครงการแอ็คเซส สคูล พร้อมเครือข่าย เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) รักษาการ รมว.ศธ. คุณภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ และนโยบาย รมช.ศธ และคณะ
ภาพ: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว/ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.