ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใด คนรุ่นใหม่คือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โครงการ ACCESS School นำโดยสมาคมไทบ้าน สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ และมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมนวัตกรรมผ่านโปรแกรม Zoom แก่นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการนักศึกษาฝึกสอนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

กิจกรรมมุ่งแนะแนวทางการเตรียมตัวก่อนครูรุ่นใหม่ทั้ง 25 คน จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้โครงการ พี่ ๆ นักศึกษาได้เข้าอบรมวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning อาทิ จิตศึกษา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) รวมถึงนวัตกรรมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่าง ผอ. ทักษิน เชื้อสูง และคุณครูอมรรัตน์ มาตรา จากโรงเรียนจินดาสินธวานนท์ จ.กาฬสินธุ์ และ ดร.ปราโมทย์ พลราชม รองประธานสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ และมีคณะครูจากเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กภาคอีสานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบออนไซต์

ในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายอุทัย แก้วกล้า ประธานสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์, นางสาวรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนโยบาย มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย, ผศ.ดร.อมร มะลาศรี คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, และว่าที่ ร.ต.เฉลิมชัย จันทรนิมะ รองประธานสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ ผู้ร่วมกล่าวเปิดและปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ พร้อมมอบโอวาทและกำลังใจแก่พี่ ๆ นักศึกษาสำหรับเส้นทางฝึกประสบการณ์ในช่วง 5 เดือนข้างหน้านี้

นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC เป็นนวัตกรรมที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับสิทธิในด้านการศึกษากับบริการสาธารณะที่ตอบสนองความแตกต่างหลากหลายและความเสมอภาค พวกเราตื่นเต้นไปกับพี่ ๆ นักศึกษาทุกคนที่จะได้เรียนรู้ฝึกฝนจากประสบการณ์จริงในห้องเรียนนวัตกรรม และร่วมเป็นหนึ่งพลังขับเคลื่อนโมเดลการศึกษาที่ตอบโจทย์ผู้เรียน ชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน