ธันวาคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้… ใน 2 ภูมิภาค ACCESS School !

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาโครงการ ACCESS School (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเป้าหมายในภาคกลางและอีสาน เพื่อสัมผัสบริบทและวิถีของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมการศึกษา พร้อมมอบคำแนะนำในการขยายผลโมเดลโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย พระครูอมรชัยคุณ พระอาจารย์วัดสุชัยคณาราม, ดร.สมศักดิ์ ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทาย, คุณสมเดช อ่างศิลา ผอ. โรงเรียนวัดเนินกระปรอก และผู้แทน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.สมพร สามทองกล่ำ เยือนโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี, โรงเรียนวัดหัวโพ จ.ราชบุรี และโรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ จ.นครปฐม โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ตัวแทนผู้ปกครอง และโรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ในพื้นที่กันอย่างอบอุ่น ทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะกับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กภาคกลาง หรือเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา

จากภาคกลาง เราเดินทางต่อไปยังภาคอีสานในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้แก่ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ และคุณนิรมล เมธีสุวกุล พิธีกรชื่อดังและผู้ผลิตสื่อสาธารณะ ได้ลงพื้นที่พบเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชน และสององค์กรภาคประชาสังคมด้านการศึกษาที่หนุนเสริมโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเข้มแข็ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านฮ่องทราย โรงเรียนบ้านร้านหญ้า และโรงเรียนบ้านส้มโฮง จ.ร้อยเอ็ด, โรงเรียน, โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรย์ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ และโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยา จ.กาฬสินธุ์, สมาคมไทบ้าน และสภาพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid Thailand

ขอขอบคุณเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่การศึกษา ที่แบ่งปันเวลาและแรงขับเคลื่อนกับเรา การเดินทางในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวของการร่วมงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน และหน่วยงานรัฐ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการศึกษาไทยบนฐานของการมีส่วนร่วม และความต้องการของผู้เรียนและชุมชน