แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล เยือนโรงเรียนนอกกะลา

ทุกๆ ปี แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และต้อนรับหนึ่งตัวแทนจากแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล สำหรับกิจกรรมในปีนี้ นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนในห้องประชุมแล้ว แขกของเรายังมีโอกาสเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี หนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กที่เราสนับสนุน

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 อาจารย์ชูพินิจ เกษมณี ประธานกรรมการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และคุณชานตานุ กงสุล ตัวแทนคณะกรรมการแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล นำโดยคุณเทาฮิด อิบเน ฟาริด ผู้อำนวยการองค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโคกทอง เพื่อเรียนรู้วิถีและสัมผัสการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่เรียกว่าจิตศึกษา และการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยนวัตกรรมดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมในเรื่องสมาธิและการเปิดรับความรู้ใหม่ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ในช่วง 4 ปีตั้งแต่โรงเรียนปรับนวัตกรรมเข้ากับหลักสูตร

เราขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ชนิตา พิลาไชย สำหรับการต้อนรับอันอบอุ่น และการเป็นแกนนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นร่วมกันค่ะ

จากซ้าย ผอ. ชนิตา พิลาไชย, คุณทาวฮิด อิบเน ฟาริด, อ. ชูพินิจ เกษมณี และคุณชานตานุ กงสุล
กิจกรรมจิตศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

ActionAid Thailand 2017 Annual Report

รายงานประจำปี 2017 มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2017 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงานของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ที่ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2017/2560


แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยเตรียมพร้อมรับมืออนาคตกับทริปสองวันในนครปฐม

ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2018 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยได้เดินทางไปยังจังหวัดนครปฐมกันครบทีมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินหน้าโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทีมงานได้สานสัมพันธ์ใหม่ กระชับไมตรีเดิม ส่งเสริมพลังและค่านิยมสำคัญขององค์กร รวมไปถึงเรียนรู้สิ่งดีๆ จากผู้นำองค์การประจำภูมิภาคเอเชียและสามคณะกรรมการมูลนิธิแอ็คชั่นเอดผ่านกิจกรรมการอภิปรายและการเสวนาที่น่าสนใจ

สร้างทีมเวิร์ค

ก่อนถึงที่หมายและลงพื้นที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยได้เดินทางไปยังตลาดน้ำดอนหวายและพระราชวังสนามจันทร์ สองสถานที่สำคัญประจำจังหวัดนครปฐมสำหรับกิจกรรมสร้างทีม

เปิดบ้านเรียนรู้
เมื่อเดินทางมาถึงบ้านพักและแหล่งเรียนรู้ของชาวแอ็คชั่นเอดไปอีกตลอดสองวัน ผู้อำนวยการแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการและขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมการเดินทางกันอย่างครบทีม หัวหน้าองค์การแอ็คชั่นเอดประจำภูมิภาคเอเชีย และหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยร่วมกล่าวขอบคุณที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ละลายพฤติกรรม
ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนและสื่อสารองค์กรรับหน้าที่นำกิจกรรมละลายพฤติกรรมในช่วงบ่าย

ความเป็นมาของแอคชั่นเอดประเทศไทย
ในช่วงต่อมา ชาวแอ็คชั่นเอดช่วยกันระดมสมองและระลึกความหลังเพื่อสร้างเส้นเวลาความเป็นมาของแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และประวัติศาสตร์ด้านสังคมและการเมืองไทยตั้งแต่ปี 1972 (ปีที่แอ็คชั่นเอดก่อตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักร) มาจนถึงปี 2018 กิจกรรมนี้ทำให้ทีมงานรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ในครอบครัวแอ็คชั่นเอดเป็นอย่างมาก

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหพันธ์แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนลในปี 2011

ยุทธศาสตร์และค่านิยมสำคัญ
ในกิจกรรมต่อมา ชาวแอคชั่นเอดได้ร่วมนำเสนอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมสำคัญของแอ็คชั่นเอดทั้งในรูปแบบของการแสดงละครและการอภิปราย โดยค่านิยมที่เปรียบเสมือนหัวใจของเราขณะปฏิบัติงานมีทั้งหมดเจ็ดข้อ ได้แก่ 1. ความเคารพซึ่งกัน 2. ความเสมอภาคและความยุติธรรม 3. ความซื่อตรง 4. ความเป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่มคนยากจนและผู้ที่ถูกมองข้าม 5. ความเป็นอิสระจากความเกี่ยวเนื่่องและการผูกมัดทางการเมือง ศาสนา และผลประโยชน์ 6. ความกล้าทำในสิ่งที่เชื่อมั่น และ 7. ความนอบน้อม

นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องอำนาจและอิทธิพล และความแตกต่างระหว่างความเท่าเทียมและความเสมอภาคนั้นเป็นอีกสองประเด็นที่ได้รับความสนใจและเน้นย้ำเป็นพิเศษโดยผู้อำนวยการแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และหัวหน้าองค์การแอคชั่นเอดประจำภูมิภาคเอเชีย ทั้งสองท่านรับช่วงต่อโดยการนำเสนอบทนำแผนยุทธศาสตร์ของแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล และการประยุกต์เข้ากับยุทธศาสตร์ของทีมประเทศไทย

กิจกรรมอภิปราย CSP หรือรายงานยุทธศาสตร์ประเทศไทย

ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนโยบาย ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการเงิน นำเสนอรายงานยุทธศาสตร์ประเทศไทยประจำปี 2018-2022 ผ่านกิจกรรม ชาวแอ็คชั่นเอดถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มเพื่อระดมความคิดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท โครงการหลัก และการปรับเปลี่ยนองค์กรในยุทธศาสตร์ของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย อนึ่ง ประธานกรรมการ และกรรมการและเลขานุการมูลนิธิกล่าวเน้นถึงความสำคัญของการทำแคมเปญเพื่อสร้างความเป็นที่รู้จักของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยในประเทศและในหมู่สมาชิกสหพันธ์แอ็ดชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนลจากทั่วโลก รวมถึงเพื่อรับรองการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบขององค์กรในด้านการรับบริจาค

ข่าวสารและวิสัยทัศน์จากคณะกรรมการมูลนิธิ
คณะกรรมการมูลนิธิกล่าวถึงความเป็นมาและงานต่างๆ ของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่เล่าเกี่ยวกับการประชุมของสหพันธ์แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิได้ยกประเด็นเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขององค์กรและความสำคัญของธรรมาภิบาลในการทำงานระดับประเทศและนานาชาติ ประธานกรรมการเสริมประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนรากหญ้า หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานร่วมโครงการ และการทำงานร่วมกันของทุกส่วน

“แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยคือองค์กรพัฒนาที่ดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ” - กรรมการและเลขานุการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

เยี่ยมเยียนภาคสนาม
บ่ายวันนั้น แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยได้เข้าพบสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลาในพื้นที่ภาคกลาง ณ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (จิตศึกษา PBL และ PLC) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักเรียน คุณครู และสมาชิกเครือข่าย

ห้องเรียนบูรณาการ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร

บทสรุป
หลังจากจบกิจกรรมทั้งสองวัน แอ็คชั่นเอดพร้อมยิ่งขึ้นอีกที่จะเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยต่อไป

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยพร้อมสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลาในพื้นที่ภาคกลาง

ขับเคลื่อนโรงเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาผู้เรียนศตวรรษที่ 21

ส่วนหนึ่งจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำโรงเรียนในการใช้เครื่องมือสอนคิด (Thinking Tools) โดย คณะวิทยากร ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ. เชียงราย และคณะครู ระหว่าง 17-19 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุม สพป.น่าน เขต 1

การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กจ.น่าน และ สพป.น่านเขต1 ร่วมกับแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยในการขับเคลื่อนให้เกิดโรงเรียนแกนนำการสอนคิด เพื่อพัฒนาผู้เรียนศตวรรษที่ 21 รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 143 คน จาก 16 โรงเรียน ในจังหวัดน่าน

กระบวนการต่อไปคือการหนุนเสริมให้เกิดการนำไปใช้ เปลี่ยนแปลงทั้งระบบโดยเริ่มจากห้องเรียน ซึ่งมีเสียงสะท้อนมาแล้วจากโรงเรียนแกนนำที่ปรับใช้ว่าเยาวชนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สนใจการเรียนรู้ ห้องเรียนปรับเปลี่ยนบรรยากาศ และที่สำคัญส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่ครูไม่จำเป็นต้องสอนแบบติวอีกต่อไป ครูไม่ต้องกังวลการประเมินการสอนอีกต่อไป เพราะผลลัพธ์อยู่ที่ผลงานและที่พัฒนาการของเด็ก

โดย พัชกร พัทธวิภาส
เจ้าหน้าที่โครงการเยาวชนและการศึกษา


ActionAid ActionRun ทำไม? เมื่อไหร่? ที่ไหน?

4.6 กิโลเมตร / 13.2 กิโลเมตร
ระยะทางเหล่านี้ แน่นอน มันไม่ใช่ระยะทางสำหรับวิ่งมาราธอน ไม่ว่ารุ่นไหน

แต่มันคือระยะทางจริง ที่น้องๆ ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกยุบ ต้องเดินไกลขึ้น เพื่อไปและกลับที่เรียนใหม่

ระยะทางเหล่านี้ นอกจากจะทำให้พวกเขาห่างไกลจากโรงเรียนมากขึ้นแล้ว ยังทำให้พวกเขาเข้าใกล้ความยากจน ความไม่มีอนาคตและความไร้จริยธรรมมากขึ้นด้วย

ActionAid จึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกันวิ่งผ่านระยะทางเหล่านี้ เพื่อรักษาโรงเรียนของพวกเขาด้วยกันในงาน

ActionAid Action Run 2017
วิ่งด้วยกัน Run เพื่อโรงเรียนเล็ก

สวนหลวง ร. 9
4.6 และ 13.2 กม.
30 กรกฎาคม 2560
ปล่อยตัว 6:00 น.

(5:00 น. ประตูเปิด - ประตูดาวเรือง)

สมัครได้ที่: www.ActionRunThailand.com

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/actionaidactionrun2017

ติดต่อฝ่ายระดมทุน โทร. 02 279 6601 ถึง 2


เสียงเล็กๆ ของเกษตรกรรายย่อย ถึงผู้บริหารประเทศและประชาคมอาเซียน

เสียงเล็กๆ ของเกษตรกรรายย่อย ถึงผู้บริหารประเทศและประชาคมอาเซียน

แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล และ เครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารแห่งเอเชีย (สาขาภูมิภาคของเครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารนานาชาติ) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเกษตรกรรม เพื่อแบ่งปันความรู้และวิธีการทำเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย เกษตรกรรายย่อยจากเวียดนาม พม่า และไทย มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรแบบยั่งยืนที่ชุมชนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้นำไปสู่การสัมมนา “เกษตรกรอาเซียนและความท้าทายเรื่องความเป็นธรรม” ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ผ่านมา

ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก สวนผักคนเมือง Folk Rice และ Asian Partnership for the Development of Human Resources in Rural Asia (AsiaDHRRA) ได้เข้าร่วมการสัมมนาผ่านสไกป์ด้วย เครือข่ายที่เข้าร่วมตกลงที่จะทำงานในด้านเกษตรกรรมยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน

นอกจากการแบ่งปันประสบการณ์การทำเกษตรฯแล้ว กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่กว่ายี่สิบคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงได้เรียกร้องให้ภาครัฐหันมาให้ความสำคัญต่อเกษตรรายย่อยที่ทำเกษตรแบบยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่ไม่เป็นธรรมในการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจในระดับนโยบาย ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่มีโอกาสที่มากกว่าในการเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจ นอกจากนั้นการขาดเงินทุนรวมไปถึงค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีทางการเกษตรที่มีราคาสูงเป็นปัจจัยที่ผลักดันเกษตรกรตกอยู่ในภาวะหนี้สิน ทรัพยากรที่ดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆก็กำลังได้รับผลกระทบจากภาวะการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่และการขยายเมือง

Nong Thi Hong เกษตรกรหญิงจากเวียดนามกล่าวว่า

"เราเผชิญความท้าทายมากมายเช่นการกว้านซื้อที่ดิน งานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในครอบครัวที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบ รวมไปถึงการอพยพเข้าเมืองของคนรุ่นใหม่ อาเซียนควรให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มและการจัดตั้งสหกรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรหญิงรายย่อยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว"

Zin Mar Win เกษตรกรหญิงจากพม่ากล่าวว่า

บริษัทนำเข้าสารเคมีทางด้านเกษตรต่างๆได้รับสิทธิพิเศษด้านเศรษฐกิจมากกว่าเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในภาวะหนี้สินเสียอีก เราต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลและประชาคมอาเซียนในการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติการทำเกษตรแบบยั่งยืนที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิได้

มัทนา อภัยมูล เกษตรกรหญิงจากประเทศไทยกล่าวว่า

เราใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีต่างๆในการทำเกษตรยั่งยืน เพื่อลดภัยคุกคามที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) แต่เรายังต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลและประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้นเพื่อขยายความสำเร็จของเรา

ข้อเรียกร้องที่กลุ่มมีต่อรัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้แก่:

  • ให้การสนับสนุนด้านนโยบายและงบประมาณแก่เกษตกรรายย่อยในการทำเกษตรยั่งยืน ได้แก่การวิจัยค้นคว้าและขยายแนวคิด เงินอุดหนุนสำหรับการผลิต การสนับสนุนด้านการตลาด และสิทธิพิเศษต่างๆสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่
  • กำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรหญิงประสบโดยเฉพาะเช่น ปัญหาภาระงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และการขาดแคลนสวัสดิการต่างๆสำหรับเกษตรกรหญิง
  • สร้างพื้นที่ให้กับเกษตรกรรายย่อยได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาโยบายต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรแบบยั่งยืน
  • การดำเนินการอย่างเร่งด่วนของ คู่มือกำกับดูแลความรับผิดชอบของการครอบครองของที่ดิน การประมง และป่าไม้ ภายใต้บริบทของความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ’ (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security: TGs) ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหารโลกในเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งคู่มือดังกล่าวมีขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความมั่นคงด้านอาหารสำหรับทุกคนและสนับสนุนให้การทำงานด้านสิทธิด้านอาหารภายใต้บริบทของความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติมีความคืบหน้า นอกจากคู่มือจะสนับสนุนการกำจัดความหิวโหยและความยากจนแล้ว แนวทางของคู่มือฯยังส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน ความมั่นคงทางสังคม การพัฒนาชนบท การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ

กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ยังได้หารือถึงความสำคัญของประชาคงอาเซียนและเรียกร้องให้:

  • การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการเกษตรและทรัพยากรป่าไม้อาเซียนควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรหญิงรายย่อยและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้เข้าร่วม เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับภูมิภาคร่วมกัน
  • คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียนควรหาวิธีทางออกในการส่งเสริมสิทธิเกษตรกรและประเด็นเรื่องงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของผู้หญิงอย่างมีส่วนร่วม
  • ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์สำหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับภูมิภาค