มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
60/1 อาคารมนริริน ตึก A ห้อง A201
ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

communications.thailand@actionaid.org
02 279 6601 ถึง 2
ActionAidThailand
@ActionAidThai

สอบถาม/เสนอแนะ