เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ มูลนิธิชุมชนไท และกลุ่มรักษ์ไม้ใหญ่ (บิ๊กทรี) เข้าพบนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหาร เพื่อหารือการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคประชาสังคมในการหนุนเสริมกลุ่มคนชายขอบให้เข้าถึงบริการสาธารณะและรับมือกับสถานการณ์โลกรวน

ตามที่สหภาพยุโรป สนับสนุนงบประมาณแก่มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) มูลนิธิชุมชนไท และมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ในการดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อหนุนเสริมกลุ่มคนชายขอบให้เข้าถึงบริการสาธารณะและรับมือกับสภาวะโลกร้อน” โครงการระยะเวลา 4 ปี (มกราคม 2567 – ธันวาคม 2570) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง กลุ่มชาติพันธ์ุ คนไทยพลัดถิ่น และเกษตรกรรายย่อย ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระนอง สตูล พังงา และกรุงเทพมหานคร ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคม ระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุม และสามารถรับมือกับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณะทํางานโครงการฯ พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงส่งผลให้การพัฒนา คุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมีประเด็นในการปรึกษาหารือร่วมกัน ดังนี้

    1. ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมาย และที่มาของโครงการ
    2. สภาพปัญหา ข้อจํากัดและแนวทางการทํางานในพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยน
    3. แนวทางการทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงและหน่วยงานในพื้นที่
    4. เนื้อหาบันทึกความร่วมมือการทํางานร่วมกัน (MOU) และกําหนดคณะพิจารณา วัน เวลา สถานที่ ในการลงนามความร่วมมือ

นอกจากนี้คณะทํางานโครงการฯ ยังขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง รวมถึงหน่วยงานซึ่งทําหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองการต่างประเทศ กองกฎหมาย ฯลฯ เข้าร่วมหารือ

ที่ประชุมที่ข้อสรุปร่วมกันว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะบันทึกความร่วมมือกับคณะทำงานโครงการฯ ในเดือนพฤษภาคม และเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ โดยในช่วงก่อนหน้า จะดำเนินงานภายใต้โครงการร่วมกันก่อน เช่น แผนสถาปนาพื้นที่คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ในเดือนมีนาคม และการสถาปนากลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงในเดือนเมษายน โดยทางโครงการฯ ได้ขอให้ พม. ทบทวนการยุบสำนักกิจการชาติพันธุ์ดำเนินการในปี 2557 และส่งผลให้การหนุนเสริมศักยภาพและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ครอบคลุม