เราเชื่อในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านตัวบุคคลหรือชุมชนที่ตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขาและสิทธิ์ที่พวกเขาพึงมี เราจึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้นำของกลุ่มคนที่ถูกกีดกันหรือละเลย เพื่อให้พวกเขาพร้อมกับการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและความอยุติธรรม นี่ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) และแนวทางการดำเนินงานที่มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ใช้เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

สนับสนุนและเสริมพลังแก่กลุ่มคนยากจนและผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม:

เราต่อต้านความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่อยุติธรรมและไม่เท่าเทียมโดยสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงจากล่างขึ้นบ เราทำงานโดยตรงกับชุมชนและองค์กรชุมชนต่างๆ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของพวกเขาเพื่อหาต้นตอของปัญหาความยากจนและความอยุติธรรม

ผนึกพลังร่วม สร้างพลังสามัคคี:

การต่อต้านและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่อยุติธรรมซึ่งฝังรากลึกอยู่ในสังคมนั้น จะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยพลังร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เราสนับสนุนการผนึกกำลังและสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และองค์กรพันธมิตรต่างๆ เพื่อบรรลุความยุติธรรมที่แท้จริงและขจัดความยากจน

ผลักดันนโยบายและรณรงค์โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง:

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมต้องอาศัยการเชื่อมโยงประเด็นระดับสามัญชนเข้ากับวาระนโยบายระดับประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงส่งผลในวงกว้างและเป็นไปอย่างยั่งยืน ในการดำเนินโครงการในพื้นที่ต่างๆ เราให้ความรู้และรณรงค์เพื่อขับเคลื่อน/เปลี่ยนแปลงนโยบาย ธรรมเนียมปฏิบัติ และความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ให้ช่วยเหลือหรือเอื้อต่อกลุ่มคนยากจนและผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม

นำเสนอทางเลือกที่ก้าวหน้าและอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน:

การนำเสนอทางเลือกที่ช่วยเหลือหรือเอื้อต่อกลุ่มคนยากจน เป็นสิ่งสำคัญในการท้าทายชุดความคิด นโยบาย และแนวการปฏิบัติต่างๆ ที่มีอยู่ เราจะไม่เพียงทำหน้าที่ฝ่ายค้านสำหรับประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนยากจนและผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม แต่จะคอยนำเสนอวิธีแก้ปัญหาและทางเลือกที่ก้าวหน้าและอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน โดยเป็นสิ่งที่พัฒนามาจากประสบการณ์จริงของบุคคลและชุมชนที่เราทำงานด้วย