เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม CA 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจากนายสุริยันต์ ทองหนูเอียด ผู้ประสานงานกฎหมายที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และตัวแทนกลุ่มชาติพันธ์ เพื่อชี้แจงเจตนารมณ์เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายและความคืบหน้าการเข้าชื่อเสนอร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. …

นายสุริยันต์ ทองหนูเอียดกล่าวว่า มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ร่วมเข้าชื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจำนวน 16,599 รายชื่อ หลักการสำคัญของร่างคือการ “คุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรม” มุ่งให้ความคุ้มครองและส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ในการเลือกดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมตามความคิดความเชื่อของเผ่าพันธุ์ โดยไม่ถูกคุกคามหรือถูกเลือกปฏิบัติ จากที่เคยถูกมองด้วยอคติทางวัฒนธรรม “ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์” เปลี่ยนมุมมองผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ล้าหลัง มาเป็นการมองด้วยทัศนะที่เห็นและเข้าใจถึงศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์เปลี่ยนเป็นพลังสร้างชาติ และ “สร้างความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในเป้าหมายที่ 10 ว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำ (Sustainable Development Goal 10) ภายใต้หลักการของความเสมอภาคในการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์

นายชวน หลีกภัย กล่าวภายรับหนังสือว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการในการเสนอกฎหมาย โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง พ.ร.บ. เพื่อรายงานต่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอกฎหมายพิจารณาต่อไป

ภาพ: รัฐสภาไทย
ภาพ: รัฐสภาไทย
ภาพ: รัฐสภาไทย