การจัดซื้อจัดจ้าง

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อสิ่งของ การจัดหาบริการต่างๆ ตามความต้องการของมูลนิธิ หรือการจัดหาสื่อที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิฯ การใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ของมีการตรวจสอบการใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ นโยบาย และข้อกฏหมายต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเงินจากผู้บริจาคจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพราะมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน ดังนั้นคู่ค้าของทางมูลนิธิฯ จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย และการดำเนินการโดยไม่ขัดต่อระเบียบของมูลนิธิฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การคุ้มครองเด็ก การค้ามนุษย์ หรือการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

การประกวดราคา

การจัดซื้อจัดจ้างของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย มีระเบียบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาใบเสนอราคาตามงบประมาณของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรอบ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังผู้ผลิต หรือผู้จัดหาสินค้าบริการโดยตรง และมีการเปรียบเทียบข้อเสนอตามระเบียบของมูลนิธิ

ในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า หรือบริการที่มีมูลค่าสูง ทางมูลนิธิฯ จะจัดให้มีการประกวดราคา โดยประชาสัมพันธ์สินค้า หรือบริการที่มูลนิธิกำลังดำเนินการจัดหาผ่านประกาศการจัดซื้อจัดจ้างด้านล่างนี้


ประกาศประกวดราคา: