“มีเพื่อนเดินผลลัพธ์แตกต่างจากเดินคนเดียว”

นี่คือคำกล่าวของเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลาภาคกลาง ผู้ได้รับทุนย่อยภายใต้โครงการ ACCESS School เมื่อได้พบปะเพื่อนร่วมเส้นทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 ณ นพรัตน์รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พร้อมร่วมเรียนรู้นวัตกรรมการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม อีกหนึ่งนวัตกรรมจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

คุณครู ผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษา 62 ท่าน จาก 7 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสงคราม ได้พบเพื่อนเดินคนสำคัญ คือทีมวิทยากร ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง, ครูยิ้ม–ศิริมา โพธิจักร์ และครูต๋อย–พรรณทิพย์พา ทองมี แห่งลำปลายมาศพัฒนา ที่ร่วมนำกระบวนการอบรมหลักการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม และการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น

การสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมนั้นไม่เพียงทำให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ พัฒนาคลังคำศัพท์ และเข้าใจหลักภาษาต่าง ๆ ผ่านตัวอย่าง แต่ยังเป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการสื่อสาร จับใจความ ตีความ ถ่ายทอด คิดวิเคราะห์ และมีความยืดหยุ่นทางความคิด เป็นการติด “เครื่องมือการอยู่ร่วมกัน” นอกเหนือไปจากเครื่องมือทางภาษาที่สร้างความรู้ความเข้าใจ

เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำให้การเรียนภาษาสนุก สร้างสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แถมยังปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับพี่ ๆ นักเรียน

กิจกรรมนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมทรงคุณวุฒิ คณะที่ปรึกษาโครงการ ACCESS School ผอ.สมเดช อ่างศิลา โรงเรียนวัดเนินกระปรอก จ.ระยอง และผอ.สมศักดิ์ ประสาร โรงเรียนบ้านปะทาย จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผอ.สังคม อินทร์ขาว โรงเรียนบ้านนาขนวน จ.ศรีสะเกษ, ผอ.สรวุฒิ แสวงดิลก โรงเรียนวัดตากวน จ.ระยอง, ผอ.จุฬาลักษณ์ ใหม่คำ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) จ.นนทบุรี และรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนโยบาย มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ทำความรู้จักนวัตกรรมการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมให้มากขึ้น ที่นี่