แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ชวนนักเรียน 8 จังหวัด ประกวด ออกแบบโลโก้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ชวนนักเรียน 8 จังหวัด ประกวดออกแบบโลโก้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และสมาคมไทบ้าน ภายใต้การสนับสนุนทุนการดำเนินโครงการโดยสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Building an active, networked civil society to improve delivery and access to quality education in Thailand) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียนในชุมชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม น่าน กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ซึ่งโครงการนี้จะมีระยะเวลาการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566)

ด้วยความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น โครงการฯ มีความประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่เป้าหมายผ่านกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ (โลโก้) โดยมุ่งให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้ใช้ความคิดและจินตนาการในการออกแบบผ่านทักษณะทางศิลปะ ผนวกเข้ากับแนวคิดที่ทางโครงการได้วางไว้ ซึ่งแบบตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำมาใช้ในการสื่อสารในนามโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน รวมถึงเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรจากทางโครงการและสหภาพยุโรปด้วย

1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม และวิธีการสมัคร

นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีนักเรียนไม่เกินไปกว่า 500 คน

2. กติกาและเงื่อนไขอื่น ๆ

2.1) นักเรียน 1 คน สามารถส่งภาพร่างออกแบบตราสัญลักษณ์เข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 แบบเท่านั้น พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ บอกความหมายที่ต้องการสื่อในตราสัญลักษณ์นั้น

2.2) ร่างออกแบบตราสัญลักษณ์จะต้องอยู่ในขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน โดยวาดลงบนกระดาษขนาด A4 พร้อมระบายสี พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ชั้นการศึกษา ชื่อโรงเรียน และหมายเลขโทรศัพท์ของครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ปกครองในการแสดงความยินยอมส่งผลงานเข้าประกวดตามเงื่อนไขที่กำหนด

2.3) ส่งผลงานเป็นชิ้นงานที่นักเรียนได้ออกแบบมาทางไปรษณีย์มาที่ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 60/1 อาคารมนริริน ซ.พหลโยธิน 8 (สายลม) ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

2.4) ร่างออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ภายใต้โครงการฯ นี้โดยเฉพาะ โดยผู้ส่งเข้าประกวด (พร้อมความยินยอมของผู้ปกครอง) ต้องยินยอมให้มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยและโครงการฯ นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดในลักษณะการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องขออนุญาตและเสียค่าลิขสิทธิ์ หรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่เจ้าของผลงาน

2.5) การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งร่างออกแบบตราสัญลักษณ์ เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ

3. เกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่าย (รวม 100 คะแนน)

3.1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุมมองแปลกใหม่ สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามคอนเซปต์และหัวข้อ (หัวข้อ: การศึกษาที่พัฒนามนุษย์สู่ความยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน) (40 คะแนน)

3.2) การออกแบบมีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น สวยงาม (30 คะแนน)

3.3) คำอธิบายบอกความหมายที่เชื่อมโยงกับแนวคิดหลัก โดยสื่อให้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย (30 คะแนน)

4. ระยะเวลา

4.1) โรงเรียนที่สนใจให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ http://bit.ly/38dE24u หรือสแกน QR Code ที่ปรากฎบนภาพโปสเตอร์ด้านล่าง โดยเปิดรับสมัครลงทะเบียนจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (สิ้นสุดการลงทะเบียนเวลา 18.00 น.)

4.2) กำหนดส่งผลงาน โรงเรียนรวบรวมผลงานของนักเรียนและส่งมาทางไปรษณีย์ไม่เกินไปกว่าวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 กรณีไปรษณียณ์ลงประทับวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถือว่ายังอยู่ในช่วงเวลากำหนดส่งผลงงาน หากเลยไปกว่ากำหนดดังกล่าว ทางคณะกรรมการจะถือว่าไม่เข้าเกณฑ์และไม่พิจารณาผลงานที่ส่งมาล่าช้ากว่ากำหนด

4.3) ประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะเลิศเพียง 1 รางวัล ผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย (ค้นหาคำว่า ActionAid Thailand) ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 และจะมีการประสานงานไปยังโรงเรียนและเจ้าของผลงานเพื่อแจ้งผลดังกล่าว

4.4) กิจกรรมการมอบรางวัลจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 โดยจัดที่กรุงเทพฯ ในวันงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ ซึ่งรายละเอียดและกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพัชกร พัทธวิภาส ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โทร. 094 264 5149 และเพจ Facebook มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ชวนนักเรียน 8 จังหวัด ประกวด ออกแบบโลโก้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 


โรงเรียน สอนคิด แอ็คชั่นเอดเชิญร่วมทริปเมืองน่าน ทำความรู้จัก

แอ็คชั่นเอดเชิญร่วมทริปเมืองน่าน ทำความรู้จัก "โรงเรียนสอนคิด" เสาร์-อาทิตย์ 14-15 มีนาคม 63

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมลงพื้นที่เยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา จ.น่าน ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 14-15 มีนาคม 2563

ร่วมทำความรู้จัก พูดคุย เจาะใจสองนักการศึกษาแกนนำ ผู้อำนวยการ สินีนาฏ ทองบ้านทุ่ม และคุณครูพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม ที่มุ่งมั่นนำรูปแบบการศึกษาใหม่มาพลิกโฉมการเรียนจากระบบเดิมๆ เน้นความเข้าใจและความคิดของผู้เรียนมากกว่าการท่องจำ

ทริปนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง?

เสาร์ 14 มี.ค. 63

  • 07:30 น. เดินทางจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ สู่ จ.น่าน โดยสายการบิน AirAsia
  • เยี่ยมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา จ.น่าน เพื่อทำความรู้จักหลักสูตร “โรงเรียนสอนคิด” (Thinking School) และนวัตกรรม “เครื่องมือสอนคิด” (Thinking Tools) ที่ได้รับความสนใจจากโรงเรียนชั้นนำในหลายประเทศ รูปแบบการเรียนการสอนนี้ มุ่งให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ กล้าแสดงความเห็น รู้จักการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21
  • เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมแก่น้องๆ นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง
  • ร่วมพัฒนาลานกิจกรรม ทาสีเครื่องเล่นเก่า หรือปูอิฐบล็อกตัวหนอน
  • แวะช็อป ชิม ชิล ตามอัธยาศัยที่ถนนคนเดินเมืองน่านนคร

อาทิตย์ 15 มี.ค. 63

  • วันพักผ่อนสบายๆ เยี่ยมวัดภูมินทร์ วัดหลวงประวัติศาสตร์ ชมจิตรกรรมฝาผนังแบบไทลื้อ ถ่ายภาพกับปู่ม่านย่าม่าน
  • ดื่มกาแฟท้องถิ่น ทานอาหารเหนือ ชม ช็อปผ้าทอตามอัธยาศัย ณ ร้านลำดวนผ้าทอ
  • กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ เวลา 18.05 น.

สนใจร่วมทริป ต้องทำอย่างไร?

  • ทริปนี้รับผู้เข้าร่วมเพียง 12 ท่านเท่านั้น!
  • ผู้บริจาคที่สนใจสามารถลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุน คุณวรรณิษา ไชยฤทธิ์ ติดต่อ 02 279 6601 ต่อ 110 (9.30-17.00 น.) มือถือ 062 994 1555 หรืออีเมล wannisa.chaiyarit@actionaid.org ภายในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (ก่อน 17.00 น.) หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
  • กิจกรรมมีค่าลงทะเบียน 1,700 บาท* รวมค่าที่พัก 1 คืน (ห้องคู่สำหรับพัก 2 ท่าน) อาหารเช้าที่โรงแรม อาหารกลางวันที่โรงเรียน รถรับส่งสนามบิน (กรณีเดินทางตามไฟล์ทบินที่ระบุ) สมทบค่าอาหารกลางวันและไอศกรีมเลี้ยงน้องๆ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง วันที่ 14 มีนาคม
  • ผู้เข้าร่วมจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกแอ็คชั่นเอด มูลค่า 400 บาท จำนวน 1 ตัว

*ค่าลงทะเบียนไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
**ไฟลท์บินที่แนะนำ
AirAsia ดอนเมือง (DMK) - น่าน (NNT) 07.30-08.50 น.
AirAsia น่าน (NNT) - ดอนเมือง (DMK) 16.55-18.05 น.

  • Early bird! สำหรับผู้ลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อน 17.00 น. จะได้รับสมุดโน้ต ขนาด A5 จำนวน 300 หน้า มูลค่า 300 บาท อีก 1 เล่ม
  • ผู้ร่วมทริป และผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคสบทบทุนพัฒนาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา โดยรายละเอียดมีดังนี้:

ร่วมบริจาคสมทบทุน 82,975 บาท

โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา ขอการสนับสนุนสำหรับการพัฒนาลานกิจกรรมของน้องๆ ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา เป็นจำนวนเงิน 82,975 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย:

  1. ค่าปรับพื้นที่และค่าอิฐบล็อก สำหรับพื้นที่ 145 ตารางเมตร จำนวน 77,575 บาท
  2. ค่าสีทาเครื่องเล่นในลานกิจกรรม จำนวน 3,000 บาท
  3. ค่าแรงนายช่าง จำนวน 2,400 บาท

มูลนิธิฯ จะมอบเงินบริจาคทั้งหมดให้ทางโรงเรียนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านสามารถร่วมบริจาคเป็นจำนวน 300 / 500 / 1,000 บาท หรืออื่นๆ* ได้ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่:

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน
เลขที่บัญชี 014-272467-5

กรุณาส่งรายละเอียดการบริจาคมาที่ wannisa.chaiyarit@actionaid.org (คุณวรรณิษา ไชยฤทธิ์) สำหรับการจัดส่งใบเสร็จของมูลนิธิฯ

*ใบเสร็จจากการบริจาคให้โรงเรียนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหมายเชิญฉบับเต็ม


โรงเรียนขนาดเล็ก “ขอให้ทุกโรงเรียนไม่ถูกปิด”: พี่ทรอส นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดโคกทอง

“ขอให้ทุกโรงเรียนไม่ถูกปิด”: พี่ทรอส นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดโคกทอง

พี่ทรอสเรียนที่โรงเรียนวัดโคกทองมานานหรือยัง

เรียนที่นี่มาตั้งแต่อนุบาล 2 ถึงปัจจุบัน ก็ 5 ปีแล้วครับ

ได้เรียนที่นี่รู้สึกอย่างไรบ้าง

ชอบครับ เพราะมีสนาม BBL (Brain-Based Learning หรือ การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง) ใหญ่และกว้างครับ คุณครูก็สอนดีครับ ครูประจำชั้นผมชื่อครูม็อบ กิจกรรมที่ชอบคือกิจกรรม PBL (Problem-Based Learning หรือ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน) เป็นการตอบคำถามแล้วก็เขียนครับ ได้ทำงานกลุ่มและงานเดี่ยว และได้เขียนเรื่องที่เราเรียน

ตอนนี้เรียนเรื่องเตา ในเทอมนี้เพิ่งเริ่มเรียน ครูก็จะให้เราคิดว่าเตามีรูปทรงเป็นยังไง แล้วก็ครูก็ให้เราเขียนว่าเตามีรูปทรงยังไง และวัสดุอะไรที่จะสามารถนำมาทำเตาได้บ้าง ซึ่งเตาก็มีประโยชน์ในการเอาไปทำอาหารได้ เรียนรู้เตาหลายชนิดเลย ทั้งเตาแก๊ซ เตาถ่าน ซึ่งทำให้รู้ว่าเตาสามารถทำอาหารได้ เผาขยะได้ ส่วนการเผาไหม้ก็คือใช้กิ่งไม้ใบไม้มาเผาได้

กิจกรรมจิตศึกษาสนุกดีครับ ที่จริงบางวันก็สนุกบางวันก็เบื่อ วันที่สนุกคือวันที่ได้วาดรูป เพราะผมชอบวาดรูปครับ แล้วก็มีเล่าเรื่องด้วยครับ ผมชอบวาดตัวการ์ตูนครับ ชอบอุลตร้าแมน เพราะชอบดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ เวลามีชั่วโมงจิตศึกษาก็จะมีช่วงเวลาให้ได้เขียนและวาดรูปตอนเช้า ในชั่วโมงจิตศึกษาคุณครูใจดี แต่บางทีก็มีดุบ้าง เพราะนักเรียนดื้อ ผมจะเป็นคนที่ฟังคุณครู เพราะไม่งั้นเดี๋ยวทำตามเพื่อนไม่ทันถ้าไม่ฟังคุณครู เมื่อไม่ฟังคุณครูก็จะทำตามเพื่อนไม่ทันและส่งงานไม่ทันเวลา เวลาผมมีคำตอบในใจ ผมจะยกมือ ครูสอนไว้ว่าให้ยกมือ ไม่งั้นจะไม่มีใครฟังเรา ถ้าโตขึ้นผมก็คิดว่าสิ่งที่เรียนเอาไปใช้ตอนโตได้ครับ เวลาเราโตขึ้น มีคนมาถามเรา เราก็ต้องฟังและยกมือก่อนตอบคำถาม

ถ้าให้เลือกไปเรียนโรงเรียนใหญ่ กับเรียนที่นี่ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน อยากเรียนที่ไหน

เรียนที่นี่ครับ เพราะเด็กไม่เยอะมาก มันไม่วุ่นวายดีครับ

ถ้าต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนใหม่ คิดว่าผลกระทบกับชีวิตเราคืออะไร

ทำให้ปู่ต้องเหนื่อย และเสียค่าน้ำมันเยอะขึ้นครับ ปู่เป็นคนขับรถเครื่องมาส่ง ใช้เวลาไม่นานจากบ้านมาถึงโรงเรียน แต่ก็ไม่สามารถเดินมาได้ หรือปั่นจักรยานก็ไม่ได้ เพราะถนนมันกว้าง ถ้าเด็กย้ายออกไปก็ทำให้โรงเรียนนี้ร้าง แล้วก็จะไม่มีโรงเรียนดีๆ แบบนี้อยู่อีกแล้วครับ

ถ้าอยากให้โรงเรียนคงอยู่ จะทำอะไรได้บ้าง

คุยกับ ผอ.ครับ

โตขึ้นพี่ทรอสอยากทำอะไร

อยากช่วยพ่อแม่ขายเห็ดครับ ผมก็คิดว่าจะช่วยพ่อแม่คิดเลขครับ คิดเห็ดครับว่ามีเห็ดกี่กิโลที่จะเอาไปขายได้ เพราะเรียนจากวิชาคณิต ส่วนใหญ่ตอนนี้พ่อแม่ก็ขายให้ลูกค้าประจำครับ วันเสาร์อาทิตย์ผมก็ช่วยพ่อแม่เก็บเห็ดบ้างครับ

อยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่

ขอให้ทุกโรงเรียนไม่ถูกปิดครับ เพราะว่านักเรียนบางคนบ้านอยู่ใกล้ เขาไม่อยากนั่งรถไกลเขาก็ไปได้ครับ


โรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 102 คน

เช่นเดียวกันกับโรงเรียนประถมและมัธยมกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ โรงเรียนแห่งนี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกควบรวมกับโรงเรียนแม่เหล็ก หลังสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเริ่มดำเนินการพิจารณายุบ-ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายด้านงบประมาณ

แต่สิ่งที่ไม่ถูกกล่าวถึงคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่แท้จริงในระยะยาว และผลกระทบหลากมิติทางเศรษฐกิจและสังคมต่อนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนวัดโคกทอง นำโดยผู้อำนวยการ ชนิตา พิลาไชย เชื่อว่าเสียงของเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนที่เข้มแข็ง บวกกับการบูรณาการนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้นนอกเหนือไปจากโร้ดแมปที่ส่วนกลางวาดไว้ จะช่วยโรงเรียนต่อสู้กับนโยบายที่มองการศึกษาผ่านเลนส์เศรษฐศาสตร์ที่ต้องคุ้มทุนต่อหัว


แอ็คชั่นเอด เปิดลงทะเบียน ActionAid Virtual Run 2019 วิ่งด้วยกัน Run เพื่อโรงเรียนเล็ก

แอ็คชั่นเอด เปิดลงทะเบียน ActionAid Virtual Run 2019 วิ่งด้วยกัน Run เพื่อโรงเรียนเล็ก

ActionAid Virtual Run 2019 วิ่งด้วยกัน Run เพื่อโรงเรียนเล็ก

ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรม วิ่งการกุศล "ActionAid Virtual Run 2019 วิ่งด้วยกัน Run เพื่อโรงเรียนเล็ก"
ร่วมเป็นหนึ่งพลังสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กไทยทุกคน

 

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 • เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 • ส่งเสริมให้ครู “ปรับห้องเรียน เปลี่ยนการสอน” ให้เหมาะสมกับเด็ก และความต้องการของเด็ก
 • สร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้มแข็ง ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค
 • เพิ่มโอกาสและช่องทางสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในการร่วมจัดการและกำหนดนโยบายทางการศึกษา

ประเภทกิจกรรม

 • Virtual Run กิจกรรมวิ่งเสมือน วิ่งหรือเดินเก็บระยะที่ไหน ตอนไหนก็ได้

ระยะ

 • 10 กิโลเมตร

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร เก็บระยะ และส่งผลวิ่ง

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 (23.59 น.)

แพ็คเกจ

ส่วนลดพิเศษ 100 บาท สำหรับช่วงเทศกาลเดือนธันวาคม เพียงสมัครผ่าน https://race.thai.run/ActionaidVirtualRun2019

*ราคาแพ็กเกจ รวมค่าจัดส่งภายในประเทศแล้ว สำหรับการจัดส่งต่างประเทศ บวกค่าจัดส่ง 350 บาท

 

เงื่อนไขกติกาการสมัคร

 • ส่งผลวิ่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ https://vr.thai.run/ActionaidVirtualRun2019
 • เก็บผลวิ่งผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน, อุปกรณ์ที่เป็นนาฬิกา smart watch หรือสามารถวิ่งบนลู่ แล้วถ่ายภาพหน้าจอลู่วิ่งส่งผลได้
 • เมื่อวิ่งครบตามที่กำหนด ท่านจะได้รับของที่ระลึกตามแพ็คเกจที่สมัครไว้ทางไปรษณีย์

การจัดส่งของที่ระลึก

 • ร่วมวิ่ง : จัดส่งหลังจบกิจกรรมภายในเดือนมกราคม 2563 เรียงลำดับตามการส่งผลการวิ่งก่อน-หลัง
 • ไม่วิ่ง : จัดส่งหลังจบกิจกรรมภายในเดือนมกราคม 2563 เรียงลำดับตามผลการชำระเงินก่อน-หลัง

พิเศษ! สำหรับนักวิ่งที่ชำระค่าสมัครวิ่งผ่านบัตร KTC

 • สามารถแลกนับเครดิตเงินคืน 13% ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป + ใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER
 • ขอสงวนสิทธิ์ แลกคะแนนสะสมไม่เกินยอดใช้จ่าย เฉพาะชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)
 • ลงทะเบียนก่อนทำการชำระค่าสมัครวิ่งผ่านบัตรฯ ได้ที่ KTC ตัวจริงเรื่องกีฬา สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ KTC Call Center 02-123-5000

หมายเหตุ: เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีของสมาชิก 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ActionAid Virtual Run 2019

โทร. 02-279-6601 ถึง 2 ฝ่ายระดมทุน ต่อ 102 (คุณวรรณิษา), ต่อ 110 (คุณกาญจนา)


Opinion: National Ed Expo and the new Education Act พ.ร.บ.ฉบับใหม่ และสภาพการศึกษาไทย: มุมมองคนนอกจากมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ

พ.ร.บ.ฉบับใหม่ และสภาพการศึกษาไทย: มุมมองคนนอกจากมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ

งานมหกรรม “การศึกษาแห่งชาติ: ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า” มีขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์คลีย์ ประตูน้ำ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ภายในงานมีนิทรรศการ และหัวใจของงานอย่าง การเสวนาพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นการศึกษาของนักวิชาการการศึกษา ผู้บริหารระดับสูงจากระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่จัดบริการการศึกษาในประเทศ

ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหัวข้อหลักคงไม่พ้นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ที่มีกรอบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมาย ไล่เรียงมาตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปี…) ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อที่จะเตรียมนำเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติต่อไป รวมไปถึงเรื่องประเด็นความเหลื่อมล้ำและความเสมอภาคในการจัดบริการทางด้านการศึกษา ประเด็นมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และการเรียน “โค้ดดิ่ง” หรือภาษาคอมพิวเตอร์ มาถึงตรงนี้ เราๆ ท่านๆ ที่เป็นประชาชนทั่วไปอาจจะงงกับตัวบทกฎหมายและหลักการในการบริหารการศึกษาของประเทศกันเป็นที่เรียบร้อย

อย่างไรก็ดี ต้องขอชื่นชมในความพยายามและการทำงานของหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพราะจากการเข้าร่วมฟังเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ทุกภาคส่วนมีความมุ่งหวังจะให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศเท่าทันโลก หลักคิดและแนวทางในออกแบบวิถีทางต่างๆ ที่ส่วนกลางมีความพยายามจะเปิดช่องให้การบริหารจัดการการศึกษาไม่ได้รวมศูนย์อำนาจที่รัฐหรือกระทรวง แต่พยายามที่จะกระจายให้โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และเคารพในความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย ซึ่งหลักการเหล่านั้นได้ถูกบรรจุอยู่ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ กฎหมายการศึกษาไทยจึงไม่ได้ถอยหลังเข้าคลองแต่อย่างใด แต่มีความก้าวหน้าในระดับที่เอื้อให้การศึกษาเป็นของปวงชน

แต่สิ่งที่น่ากังวลใจและเป็นคำถามที่สะท้อนกลับไปในเวทีเสวนาน่าจะเป็นเรื่องการตีความ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ของผู้ปฏิบัติมากกว่า เพราะแม้ว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันเองจะเอื้อให้เกิดการจัดการศึกษาโดยหลายภาคส่วน ที่ผ่านมาเราก็ยังคงเห็นได้ว่ามีหลายประเด็นที่ติดขัด และรัฐไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ เช่น การอุดหนุนจัดสรรทรัพยากรไปยังศูนย์การเรียน และลู่ของการศึกษานอกระบบอื่นๆ ดังนั้นที่ผ่านมาจึงเป็นโจทย์สำคัญอย่างมากในการที่รัฐจะต้องตอบโจทย์เรื่องความเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรมในการบริหารการศึกษาให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้สัตยาบันในการพัฒนาตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อมุ่งสู่ปี พ.ศ. 2573 ซึ่งนับจากนี้ไปอีกเพียงแค่ 10 ปีเท่านั้น

โจทย์การศึกษาเป็นเรื่องเรื้อรังและยืดเยื้อมานานมาก แต่กลับเป็นประเด็นที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามที่ผ่านมายังไม่สามารถฉีดยาได้ตรงจุด และแก้ปัญหาจนคลี่คลายเห็นทางสว่างได้ ในทุกรัฐบาลจะมีนโยบาลไม่ซ้ำกัน ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ครูกว่า 3 แสนคนถูกใช้เป็นตัวแปรในการทดลอง เด็กกว่า 6 ล้านคนในระบบการศึกษาเป็นดั่งหนูทดลอง ที่เมื่อวัคซีนหนึ่งไม่ได้ผลก็เปลี่ยนตัว วูบวาบไม่ต่างกับพลุที่จุดขึ้นฟ้าแล้วดับหายไป

 

Opinion: National Ed Expo and the new Education Act พ.ร.บ.ฉบับใหม่ และสภาพการศึกษาไทย: มุมมองคนนอกจากมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ
Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

ในอนาคตต่อไป ขอเพียงว่าผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการตัดสินใจทางนโยบายต่างๆ เห็นความสำคัญของเด็กเป็นหลัก และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขา เพราะเด็กในที่นี้ไม่ใช่เด็กในโรงเรียนในเมืองเท่านั้น ยังต้องมองถึงเด็กอีกกว่า 1.2 ล้านคนในโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ผู้ใหญ่ต้องพิจารณาถึงความแตกต่างหลากหลายในบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพราะหากว่าหัวใจของการศึกษาคือการเรียนรู้เพื่อสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ เราก็ควรคำนึงถึงความเสมอภาคและเท่าเทียม สังคมต้องช่วยกันตั้งคำถามถึงนโยบายการบริหารจัดการของภาครัฐด้วยว่า สิ่งที่รัฐพยายามดำเนินการเป็นธรรมกับคนทุกคนในสังคมแล้วหรือยัง

ดังนั้นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นี้ จึงไม่ใช่เพียงกฎหมายการศึกษาเท่านั้น แต่เป็นกฎหมายที่วางกรอบการสร้างอนาคตของประเทศ ที่ประชาชนทุกคนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นเราจึงควรต้องทำความเข้าใจและให้ความเห็นกับร่างกฎหมายฉบับนี้ เพราะไม่ช้าก็เร็ว ผลจากระบบการศึกษาของประเทศจะเกิดขึ้นกับเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

 

ร่วมศึกษาสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ และแสดงความเห็นได้ ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

➡️ ศึกษาร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฉบับใหม่ http://bit.ly/2zvqlhy

➡️ ร่วมเเสดงความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฉบับใหม่ http://bit.ly/34cml3B


Equal Stand Network organised first talk on Equality in Education and Disappearing Schools การศึกษาเพื่อความเท่าเทียมกับโรงเรียนที่หายไป งานเสวนาแรกของเครือข่าย Equal Stand

การศึกษาเพื่อความเท่าเทียมกับโรงเรียนที่หายไป งานเสวนาแรกของเครือข่าย Equal Stand

“ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก คือภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยที่ชัดเจนมากที่สุด”

เก็บตกภาพบรรยากาศจากงานเสวนา “การศึกษาเพื่อความเท่าเทียมกับโรงเรียนที่หายไป” เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ อำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นกิจกรรมแรกของเครือข่าย Equal Stand ที่ผนึกกำลังขององค์กรที่ทำงานด้านการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้การศึกษาไทยเท่าเทียม ยุติธรรม มีคุณภาพ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

งานเสวนาแบ่งเป็นเป็นช่วงเช้าและบ่าย และดำเนินรายการโดยผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ในช่วงเช้า “นโยบายยุบ-ควบรวมโรงเรียนเล็กและเสียงสะท้อนของผู้ถูกกระทำ” เป็นเสียงสะท้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายยุบ-ควบรวม รวมถึงตัวแทนภาคประชาสังคมผู้ต่อสู้ในประเด็นการศึกษา และร่วมมือกับชุมชนในการจัดการการเรียนการสอน

โดยเราได้พูดคุยกับของน้องนิสา บุญเลี้ยง นักเรียนโรงเรียนวัดประสิทธาราม จ.สุราษฎร์ธานี คุณจินดา สุดจิตร แกนนำชุมชนวัดประสิทธาราม คุณจิราภรณ์ สุดสิน ครูชุมชน พร้อมคุณรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนโยบาย มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และคุณเทวินฎฐ์ อัครศิลาชัย เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย

เวที “แสงสว่างปลายอุโมงค์ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก” ในช่วงบ่ายได้รวมตัวผู้เชี่ยวชาญและผู้นำโรงเรียนขนาดเล็กมาแลกเปลี่ยนกันถึงทางออกของโรงเรียนขนาดเล็ก และ ทางเลือกที่ผู้กำหนดนโยบายมีในการบริหารจัดการการศึกษาให้ลดความเหลื่อมล้ำ รองรับความหลากหลาย และไม่ละเลยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง วิทยากรในช่วงนี้ได้แก่ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็กและเยาวชน คุณฤทัยวรรณ หาญกล้า ผอ.โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี และคุณยุทธชัย เฉลิมชัย อุปนายกสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของเครือข่าย Equal Stand ผ่านทาง Facebook

 


ผู้สนับสนุนแอ็คชั่นเอด สร้างความประทับใจครั้งใหม่ เยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ราชบุรี

ผ่านไปด้วยดีอีกครั้ง สำหรับทริปเยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้สนับสนุนมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ที่มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดโคกทอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เหล่าผู้ใหญ่ใจดีได้ทำความรู้จักหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน พูดคุยกับผู้อำนวยการและคณะครู ผู้ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กแห่งนี้เป็นต้นแบบของโรงเรียนอื่น รวมถึงเป็นตัวแทนของผู้สนับสนุนเงินบริจาค มอบเช็คจำนวน 26,100 บาท สมทบทุนการพัฒนาสนามเด็กเล่น และเพิ่มสุขอนามัยของโรงเรียน

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าร่วม 23 ท่าน ทุกเพศทุกวัย ทั้งท่านที่เคยและไม่เคยร่วมเดินทางกับเรา มาพบเราแต่เช้าด้วยความสดใสและความตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆ และรับสิ่งดีๆ กลับไป ก่อนเดินทางโดยรถทัวร์ไปยังโรงเรียนวัดโคกทอง ซึ่งเปิดเรียนปกติในวันเสาร์นี้ เพื่อชดเชยวันอบรมบุคลากรของโรงเรียนที่ไม่มีการเรียนการสอน

 

ผู้สนับสนุนแอ็คชั่นเอด สร้างความประทับใจครั้งใหม่ เยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ณ ราชบุรี
Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

ผู้บริจาคและผู้สนับสนุนงานของเราอาจคุ้นเคยรูปแบบการสอนโดยใช้นวัตกรรมกันมาบ้างแล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกที่หลายๆ ท่านได้สัมผัสและลองปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัวเอง ทั้งจิตศึกษา และการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL (Problem-Based Learning) นอกจากนี้ยังได้รู้จักกระบวนทัศน์สำคัญของโรงเรียน อาทิ การทำให้โรงเรียนเป็นชุมชนพลังบวก การใช้จิตวิทยาเชิงบวก การชื่นชมความถูกต้องและแบบอย่างที่ดี และการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์

จิตศึกษา เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างปัญญาภายใน ความฉลาดทางอารมณ์ และเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนวิชาหลัก โดยสามารถทำได้หลายรูปแบบ และใช้สื่อต่างๆ เป็นตัวนำได้อย่างแทบไม่มีกรอบจำกัด สำหรับวันนี้ นอกจากจะได้สังเกตการณ์กิจกรรมของน้องๆ ป.1-6 แล้ว เรายังได้ครูส้ม ครูประจำชั้นป.6 มาเป็นผู้นำกิจกรรมจิตศึกษาให้กับเรา โดยได้ลองทำ “เบรนยิม” (Brain Gym) หรือเกมกระตุ้นระบบประสาท นั่งสมาธิ และร่วมกันตกตะกอนความคิดจากคลิปวิดีโอสะท้อนสังคม ที่ใช้ในการสอนนักเรียนจริง ซึ่งผู้สนับสนุนทุกท่านได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างกระตือรือร้น

 

ผู้สนับสนุนแอ็คชั่นเอด สร้างความประทับใจครั้งใหม่ เยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ณ ราชบุรี
Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

ผู้สนับสนุนแอ็คชั่นเอด สร้างความประทับใจครั้งใหม่ เยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ณ ราชบุรี
Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

ผู้สนับสนุนแอ็คชั่นเอด สร้างความประทับใจครั้งใหม่ เยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ณ ราชบุรี
Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

ในช่วงพัก พี่ๆ แบ่งงานกันประจำ “สถานีไอศกรีม” ช่วยกันเตรียมขนมปัง ใส่เครื่อง และตักไอศกรีมกะทิหวานอร่อยให้น้องๆ นักเรียนที่เข้าแถวมารับอย่างเรียบร้อยหลังรับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้น ผู้ร่วมทริปเป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ และผู้บริจาคทั้งหมดในการมอบเช็คจำนวน 26,100 บาท ให้แก่ผอ.แหม่ม–ชนิตา พิลาไชย เพื่อสมทบทุนซื้อสีและอุปกรณ์พัฒนาสนามเด็กเล่นโรงเรียน และติดตั้งตาข่ายโพลิโพรพิลีนบริเวณอาคารเรียน เพื่อป้องกันนกพิราบไม่ให้สร้างความสร้างความสกปรกและแพร่เชื้อโรค เนื่องจากทุนดังกล่าวมีจำนวนมากกว่าที่โรงเรียนและมูลนิธิฯ​ ขอรับบริจาคไว้ เพราะความอนุเคราะห์และน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามา ทุนส่วนที่เหลือจึงจะนำไปซ่อมแซมห้องน้ำของนักเรียนชั้นอนุบาล และติดตั้งพัดลมในห้องกิจกรรมนักเรียน

 

ผู้สนับสนุนแอ็คชั่นเอด สร้างความประทับใจครั้งใหม่ เยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ณ ราชบุรี
Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

ผู้สนับสนุนแอ็คชั่นเอด สร้างความประทับใจครั้งใหม่ เยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ณ ราชบุรี
Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

ก่อนเริ่มการเรียนการสอนในคาบบ่าย โรงเรียนจะให้นักเรียนจะทำกิจกรรม “บอดี้สแกน” (Body Scan) ซึ่งช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายจากความตึงเครียด พัฒนาสติและสมาธิจากการทำให้คลื่นสมองมีความถี่ต่ำ พี่ๆ ผู้ร่วมทริปก็มีโอกาสได้ลองทำกิจกรรมนี้เช่นกัน

“ทั้งจิตศึกษาตอนเช้าและบอดี้สแกน ถือว่าเป็นการทำสมาธิแบบที่เหมาะกับเด็กประถมมากกว่าที่จะให้นั่งทำสมาธิแบบศาสนา” คุณเกลียวพันธ์ ผู้ร่วมทริป กล่าวเป็นเสียงสะท้อนหลังกิจกรรม “แบบนั้นอาจทำให้เด็กรุ่นใหม่ตีตัวออกห่าง เพราะเป็นเรื่องของศาสนาพุทธ สำหรับบางคนอาจจะไม่เข้ากับชีวิตประจำวัน

“กิจกรรมนี้เป็นกลไกสำคัญถ้าเรามองในเรื่องการพัฒนาการศึกษาองค์รวม ซึ่งต้องมองทั้งในเรื่องวิชาการ อารมณ์ สังคม และจิตใจ ดังนั้นสิ่งที่ระบบนี้ให้เด็กๆ ทำอยู่คือการสร้างคุณลักษณะที่ดีกับพวกเขาตั้งแต่เล็ก”

 

ผู้สนับสนุนแอ็คชั่นเอด สร้างความประทับใจครั้งใหม่ เยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ณ ราชบุรี
Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

ผู้สนับสนุนแอ็คชั่นเอด สร้างความประทับใจครั้งใหม่ เยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ณ ราชบุรี
Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

หลังจากที่ได้เห็นภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านนวัตกรรมมากขึ้น ผู้ร่วมทริปทั้ง 23 ท่านก็อาสาแรงทาสีเครื่องเล่นเก่าในสนามเด็กเล่นให้กลับมาสดใสอีกครั้ง หนึ่งภาพที่น่ารักของช่วงนี้เห็นจะเป็นตอนที่พี่ๆ ทุกท่านพร้อมกับนักเรียนชั้นป.6 แบ่งเป็นทีมสีน้ำเงิน แดง เหลือง และชมพู แล้วช่วยกันออกแบบ และทาสีนั้นๆ บนเครื่องเล่นจนเสร็จ

 

ผู้สนับสนุนแอ็คชั่นเอด สร้างความประทับใจครั้งใหม่ เยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ณ ราชบุรี
Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเราในครั้งนี้ ถึงการเดินทางครั้งนี้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา แต่ทุกท่านให้ความร่วมมือและทำกิจกรรมต่างๆ กันอย่างเต็มที่

ขอขอบคุณโรงเรียนวัดโคกทอง ผู้อำนวยการและคณะครู สำหรับการต้อนรับอันอบอุ่น และการเปิดพื้นที่ให้เราทำหน้าที่ผู้สื่อกลางระหว่างผู้บริจาคและโรงเรียน โดยหวังให้พวกเขาเห็นผลลัพธ์ของงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นที่พวกเขาสนับสนุนอยู่

มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสพาผู้สนับสนุนเยือนโรงเรียนขนาดเล็กอีกครั้งในปีนี้ และปีต่อๆ ไป โปรดติดตามข่าวสารจากช่องทางสื่อสารของเรา

 

ผู้สนับสนุนแอ็คชั่นเอด สร้างความประทับใจครั้งใหม่ เยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ณ ราชบุรี
Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

สำหรับผู้ร่วมบริจาคสมทบทุน 26,100 บาท ที่เรามอบให้โรงเรียนวัดโคกทองทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนั้น โรงเรียนได้จัดใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีให้กับท่านแล้ว


แอ็คชั่นเอดและเวสเทิร์น ดิจิตอล พาอาสาสมัครใจดีพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนฉะเชิงเทรา

แอ็คชั่นเอดและเวสเทิร์น ดิจิตอล พาอาสาสมัครใจดีพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย มีโอกาสร่วมมือกับผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปราจีนบุรี พาอาสาสมัครลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียน ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดบางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

งานนี้ พี่ๆ อาสาสมัครร่วม 100 ท่านได้ร่วมแรงขัด-ทาสีโต๊ะเรียนเก่าให้ดูดีเสมือนใหม่ เติมแต่งอุปกรณ์เครื่องเล่นและสภาพแวดล้อมภายในรั้วโรงเรียนให้มีสีสันสดใส

นอกจากจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ ในเรื่องของจิตอาสาแล้ว พี่ๆ ยังเลี้ยงไอศกรีม อาหารเที่ยงที่ลงมือปรุงกันเอง รวมถึงสันทนาการสนุกๆ มาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันอีกด้วย

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณพี่ๆ ทุกท่าน โครงการ We.care ภายใต้บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล จำกัด รวมถึงทางโรงเรียนวัดบางเกลือ ที่มาร่วมทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้ด้วยกันนะคะ

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

แอ็คชั่นเอดและเวสเทิร์น ดิจิตอล พา อาสาสมัคร ใจดีพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนฉะเชิงเทรา
Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

ขอเชิญร่วมมินิทริป ส่องงานพัฒนาการศึกษา

ขอเชิญร่วมมินิทริป ส่องงานพัฒนาการศึกษา สร้างความประทับใจครั้งใหม่ เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมลงพื้นที่พบปะ พูดคุยกับคุณครู และนักเรียนโรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กที่ทางมูลนิธิฯ สนับสนุนอยู่ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

ร่วมทำความรู้จัก เจาะใจ “ครูแหม่ม” ชนิตา พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มุ่งมั่นนำระบบการศึกษาใหม่มาบูรณาการใช้ เพื่อสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับเด็กๆ ในชุมชน จนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของหลายโรงเรียน

 

ทริปนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง?

 • นัดหมายเวลา 7.00 น. วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย อาคารมนริริน ซอยพหลโยธิน 8 ก่อนมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรีพร้อมกันด้วยรถมินิบัส
 • ทำความรูจ้กันวัตกรรมการศึกษา “จิตศึกษา” “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” (PBL) และ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ที่กำลังเป็นที่จับตามองของนักการศึกษาไทย โดยมุ่งเน้นการเสริมพลังให้น้องๆ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกเชิงบวก และเตรียมความพร้อมให้พวกเขสเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21
 • เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมแก่น้องๆ นักเรียน
 • อาสาแรงพัฒนาสนามกิจกรรมของน้องๆ ทาสีเครื่องเล่นเก่า
 • เยือนตลาดน้ำอัมพวา แวะซื้อของฝากจากเมืองแม่กลอง
 • กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ณ เวลา 18.00 น.

 

Photo: Chonlada Janpum / ActionAid

 

สนใจร่วมทริป ต้องทำอย่างไร?

 • ลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุน คุณกาญจนา สมสกุล ติดต่อ 02-279-6601 ต่อ 113 (9.30-17.00 น.) 084-434-5674 หรืออีเมล kanchana.somsakul@actionaid.org ภายในวันศุกร์ท่ี 21 มิถนุายน 2562
 • กิจกรรมมีค่าลงทะเบียน 900 บาท
 • ค่าลงทะเบียนจะนำไปสมทบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ นักเรียน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับัเสื้อยืดที่ระลึกแอ็คชั่นเอด จำนวน 1 ตัว
 • Early bird! สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 จะได้รับสมุดโน้ตการกุศล ขนาด A5 จำนวน 300 หน้า มูลค่า 300 บาท เป็น ที่ระลึกอีก 1 เล่ม
 • ผู้ร่วมทริป และผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคสบทบทุนพัฒนาโรงเรียน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของน้องๆ โดยรายละเอียดมีดังนี้:

 

ร่วมบริจาคสมทบทุน 12,990 บาท

ทุน 12,990 บาท อาจจะเป็นจำนวนที่ไม่มากนัก แต่สำหรับโรงเรียนเล็กๆ อย่าง โรงเรียนวัดโคกทอง เงินจำนวนนี้สามารถช่วยเพิ่มสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนทั้ง 103 คนได้

ขอเชิญร่วมบริจาค สนับสนุนการติดตั้งตาข่ายโพลิโพรพิลีน (PP) บริเวณอาคารเรียน เพื่อป้องกันนกพิราบจากการสร้างความสกปรก และแพร่เชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อเด็กๆ

มูลนิธิฯ จะมอบเงินบริจาคทั้งหมดให้ทางโรงเรียนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านสามารถร่วมบริจาคเป็นจำนวน 300 / 500 / 1,000 บาท หรืออื่นๆ* ได้ถึงวันศุกร์ท่ี 28 มิถนุายน 2562 ที่:

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน
เลขที่บัญชี 014-272467-5

กรุณาส่งรายละเอียดการบริจาคมาที่ kanchana.somsakul@actionaid.org (คุณกาญจนา สมสกุล) สำหรับการจัดส่งใบเสร็จของมูลนิธิฯ

*การบริจาคครั้งนี้เป็นการบริจาคส่งต่อถึงโรงเรียนโดยตรง และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

อ่านหมายเชิญฉบับเต็ม: http://bit.ly/2WHILce

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

ทำไมโรงเรียนในชนบทแห่งนี้ถึงสอนให้เด็กเรียนรู้จากปัญหา

ใครจะรู้ว่าไกลออกไปจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 2 ชั่วโมง ชุมชนเกษตรกรขนาดเล็กแห่งหนึ่งในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กำลังรุดหน้าพัฒนาเยาวชนท้องถื่นอย่างเต็มที่

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ โรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการพิญช์สินี ชื่นชูวงษ์ ลุกขึ้นมานำร่องรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และท้าทายการศึกษาไทยแบบเดิมๆ

หลักสูตรของโรงเรียนขนาดเล็กแห่งนี้นำนวัตกรรมการศึกษาที่เรียกว่า “การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” หรือ “Problem-Based Learning” มาปรับใช้ในห้องเรียน รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการ
พัฒนาให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สร้างและสานความสัมพันธ์ และมีทักษะเชิงปฏิบัติและความสามารถในการตัดสินใจ ผู้เรียนจะไม่ถูกประเมินเป็นเกรดหรือตัวเลข แต่ประเมินตามมาตรฐานปัจเจกของแต่ละคน ทั้งในด้านความสามารถทางวิชาการและความฉลาดทางอารมณ์ พวกเขาได้รับการสนับสนุนให้ตระหนักและเข้าใจทัศนคติและความรู้สึกที่ตนมีต่อตนเอง เพื่อนร่วมชั้น และกระบวนการเรียนรู้

เด็กๆ มีโอกาสคิดและนำเสนอวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนของพวกเขาเอง โดยได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากครู ส่วนครูเองก็สนับสนุนให้พวกเขาคิดนอกกรอบ และแสดงความคิดเห็นและใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่

 

Photo: Meredith Slater / ActionAid

 

เช้าแต่ละวันเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสะท้อนตนที่เรียกว่า “จิตศึกษา” ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของหลักสูตร นักเรียนและครูจะนั่งล้อมวงเป็นเวลาประมาณ 20 นาที เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึก ทำจิตใจให้สงบ โดยเป็นการเตรียมพร้อมกับการเรียนรู้ในวันนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตศึกษาจะนั่งลงที่พื้นเหมือนกัน มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่มีการแบ่งลำดับขั้นหรือความเป็นอาวุโสในวงกลมวงนี้ กิจกรรมที่แสนจะเรียบง่ายกิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนปล่อยวางสิ่งที่หนักหน่วงใจ ซึ่งอาจจะเป็นหน้าที่ทำเวรหรือปัญหาที่บ้าน และรู้ว่าโรงเรียนก็สามารถเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยได้

 

Photo: Meredith Slater / ActionAid

 

กิจกรรมจิตศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนกับการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั่วโมงต่อๆ มา โดยการเรียนจะผสมผสานเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นเข้ากับความรู้ทางสังคมศาสตร์ผ่านกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ต่างๆ แทนที่จะแบ่งชั่วโมงเรียนเป็น 8 วิชาสามัญตามการเรียนการสอนของไทยแบบเดิม โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุออกแบบตารางเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ และเน้นการทำกิจกรรมเป็นหลัก ครูจะสอนผ่านการทำงานเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมของนักเรียน และสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือไปจากช่วงเวลาที่โรงเรียน

ยกตัวอย่างเช่น หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำครัว ซึ่งให้เด็กๆ นำผลผลิตจากการทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ของที่บ้านมาโรงเรียน อาทิ ไข่สด นม อ้อย ตะไคร้ ข้าวโพด ฯลฯ และเรียนวิธีการปรุงอาหารจากวัตถุดิบเหล่านั้น โดยการสอนจะบูรณาการวิชาอื่นๆ อย่างศิลปะ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วย เช่น ให้นักเรียนวาดภาพประกอบแผนการสอน เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของอาหารชนิดต่างๆ และเรียนวิธีการชั่งตวงวัด ขณะกำลังเตรียมอาหารที่พวกเขาจะได้แบ่งกันทาน

บทเรียนนี้ไม่สิ้นสุดเพียงในห้องเรียน เด็กๆ กลับบ้านพร้อมความกระตือรือร้นที่จะช่วยพ่อแม่ทำกับข้าว การเข้าครัวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่อาจกำลังประสบปัญหาภายในบ้าน นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรของโรงเรียนขนาดเล็กแห่งนี้ช่วยทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแข็งแกร่งขึ้น และเสริมสร้างทักษะสำคัญต่างๆ ให้แก่ผู้สืบทอดชุมชนแห่งนี้

 

Photo: Meredith Slater / ActionAid

 

เช่นเดียวกันกับโครงการอื่นๆ ที่แอ็คชั่นเอดสนับสนุน หลักสูตรที่ใช้นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กนั้น มีหัวเรือสำคัญคือผู้นำในพื้นที่ผู้อุทิศตนให้กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชน ระหว่างที่ลงพื้นที่ ดิฉันมีโอกาสพบกับ ผอ. พิญช์สินี ชื่นชูวงษ์ และฟังเธอเล่าเกี่ยวกับความตั้งใจที่มุ่งให้โรงเรียนมีการเรียนการสอนที่ทันโลก แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กของเธอขึ้นจากระบบการศึกษาไทย “ฟรีไซส์” ที่ถูกผลิตขึ้นมาแบบเดียวและหวังให้ใช้ได้กับทุกโรงเรียน นอกเหนือไปจากการตอบรับทางลบจากผู้ปกครองและครูในช่วงแรก ผอ. พิญช์สินีอาจยังต้องประสบผลต่างๆ ที่ตามมาจากการผันโรงเรียนออกจากหลักสูตรเดิม

 

Photo: Meredith Slater / ActionAid

 

แต่ถึงแม้จะมีอุปสรรค ผอ. พิญช์สินีก็มุ่งมั่นที่จะทำให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เต็มไปด้วยพลังบวก และมีความยืดหยุ่น เธอดำเนินงานร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษาและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ และมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และวันนี้ก็ประสบความสำเร็จในฐานะโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเธอหวังว่าจะเป็นแพร่หลายในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกในอนาคต

ความท้าทายต่อไปที่ผอ. พิญช์สินีต้องรับมือคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เธอเข้าใจดีว่าหากไม่มีเธอเป็นแกนนำในการทดลองอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ การปรับใช้หลักสูตรนี้และการขยายผลก็อาจจะไม่เกิดขึ้น ผอ. ร่วมมือกับครูและผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเครือข่ายที่มีเป้าหมายร่วมในการใช้วิธีที่อยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน หล่อหลอมเยาวชน หากเธอก้าวต่ออย่างไม่ท้อถอย และมีแรงสนับสนุนจากชุมชนและมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ นักเรียนอีกนับล้านคนทั่วประเทศก็อาจจะได้เรียนหลักสูตรบูรณาการแบบนี้เช่นกัน

 

_

 

บทความนี้เดิมปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ ActionAid USA โดย เมริดิธ สเลเตอร์ ผู้อำนวยการงานพัฒนา แอ็คชั่นเอด สหรัฐอเมริกา