แอ็คชั่นเอดสนับสนุน Co-create and Co-design โครงการปลุกพลังพลเมืองคนรุ่นใหม่

แอ็คชั่นเอดสนับสนุน Co-create and Co-design โครงการปลุกพลังพลเมืองคนรุ่นใหม่

เยาวชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

Read More

ภาคประชาสังคมพบ พม. สร้างความร่วมมือหนุนเสริมกลุ่มเปราะบาง เข้าถึงบริการสาธารณะและรับมือกับสภาวะโลกรวน

ภายใต้โครงการระยะเวลา 4 ปีที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง กลุ่มชาติพันธ์ุ คนไทยพลัดถิ่น และเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่แม่ฮ่องสอน ระนอง สตูล พังงา และกรุงเทพมหานคร

Read More

Full Access: จดหมายข่าวโครงการ ACCESS School ฉบับที่ 4

Full Access: จดหมายข่าวโครงการ ACCESS School ฉบับที่ 4

ติดตามความก้าวหน้า เรื่องราวการเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จของโครงการ ACCESS School ในปีสุดท้ายของโครงการได้ในจดหมายข่าว Full Access

Read More

โรงเรียนขนาดเล็ก: บริบท ความสำคัญ ความท้าทาย และข้อเสนอเชิงนโยบาย

โรงเรียนขนาดเล็ก: บริบท ความสำคัญ ความท้าทาย และข้อเสนอเชิงนโยบาย

ดาวน์โหลดข้อเสนอเชิงนโยบาย นำเสนอโดยเครือข่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ACCESS School)

Read More

คู่มือธรรมาภิบาลโรงเรียนขนาดเล็ก: ชุมชนสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน

ดาวน์โหลดคู่มือธรรมาภิบาลโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเครือข่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ACCESS School)

Read More

กสศ. ACCESS School นำเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก ทั่วประเทศ ยื่นข้อเสนอ ศธ.ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

กสศ. ACCESS School นำเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ยื่นข้อเสนอ ศธ.ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ผู้อำนวยการและครูจากโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ร่วมยื่นข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศีกษาธิการ ในเวที “ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ห่างไกล ความเสมอภาคที่เป็นจริงได้”

Read More

ห้องเรียน-โรงเรียน-ชุมชน: การจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนขนาดเล็ก ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

ห้องเรียน-โรงเรียน-ชุมชน: การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

งบรายหัวที่ไม่เพียงพอ การจัดสรรบุคลากร คุณภาพที่ส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ นี่เป็นเพียงความท้าทายส่วนหนึ่งที่โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศต้องเจอ แต่ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ ยังมีโรงเรียนกลุ่มหนึ่งที่พยายามพัฒนาคุณภาพตนเองและนำเสนอทางเลือกให้กับโรงเรียนอื่น ๆ และรัฐ

Read More

จากโรงเรียนขนาดเล็ก สู่ภาพรวม การศึกษา ของประเทศไทย

จาก “โรงเรียนขนาดเล็ก” สู่ภาพรวม “การศึกษาของประเทศ” ถอดบทเรียนโครงการชุมชนสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน

คะแนน PISA เด็กไทยที่ต่ำสุดในรอบ 20 ปี สะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศและกำลังบอกเราว่า การศึกษารูปแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ความก้าวหน้าของโลก รวมถึงสิ่งที่เด็กต้องเจอในปัจจุบัน

Read More

นโยบายการศึกษา จะ

นโยบายการศึกษาจะ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ได้อย่างไร

"หากรัฐสามารถคืนครูให้เด็ก คืนผอ.ให้โรงเรียน คืนโรงเรียนให้ชุมชน มองว่าการศึกษาทางเลือกและโรงเรียนขนาดเล็กเป็นจุดแข็งและกลไกสำคัญของระบบการศึกษาไทยในการทำให้การทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าถึงการศึกษาได้ทุกคน สิ่งนี้จะตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างยิ่ง"

Read More

Full Access: จดหมายข่าวโครงการ ACCESS School ฉบับที่ 3

Full Access: จดหมายข่าวโครงการ ACCESS School ฉบับที่ 3

ติดตามความก้าวหน้า เรื่องราวการเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จของโครงการ ACCESS School ในปี 3 ได้ในจดหมายข่าว Full Access

Read More