ครูแกนนำ ACCESS School อบรมเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ เพื่อโรงเรียนและชุมชนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

กิจกรรมตลอด 3 วันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ ๆ และการสร้างเสริมพลังสำหรับตัวคุณครู ซึ่งจะส่งต่อไปถึงเด็ก โรงเรียน และชุมชนเจ้าของโรงเรียน

Read More

Full Access: จดหมายข่าวโครงการ ACCESS School ฉบับที่ 2

ติดตามความก้าวหน้า เรื่องราวการเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จของโครงการ ACCESS School ในปี 2 ได้ในจดหมายข่าว Full Access

Read More

ACCESS School หนุนเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อน SDG 4 ผ่านเวทีสร้างการมีส่วนร่วมและรายงาน VNR

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งใน 17 ข้อที่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาได้ให้ความสำคัญเพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Read More

โรงเรียนขนาดเล็ก: ปัญหาที่ไม่เคยหายไป หรือโอกาสใหม่ในการจัดการศึกษา?

โรงเรียนขนาดเล็ก: ปัญหาที่ไม่เคยหายไป หรือโอกาสใหม่ในการจัดการศึกษา?

ในปี 2563 ไทยมีโรงเรียนขนาดเล็ก 14,976 โรง โรงเรียนที่เข้าเกณฑ์พิจารณาดำเนินการยุบ-ควบรวม 3,162 โรง โดยนักเรียน 75,447 คน จะได้รับผลกระทบโดยตรง ยังไม่รวมถึงผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชนของพวกเขา

Read More

“จงทำตัวเป็นนักเรียน ตราบใดที่ยังมีสิ่งให้เรียนรู้”: เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงของครูณัฐวดี ทองขาว

“จงทำตัวเป็นนักเรียน ตราบใดที่ยังมีสิ่งให้เรียนรู้”: เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงของครูณัฐวดี ทองขาว

เมื่อบรรจุครูใหม่ ๆ ภาพความจริงในระบบการศึกษาไทยไม่เป็นอย่างที่ครูคืนนี้ถิ่นคนนี้คิดไว้ เธอข้ามผ่านจุดนั้นและร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

Read More

ACCESS School ถอดบทเรียนประสบการณ์การสอนกับครูนวัตกรรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ACCESS School ถอดบทเรียนประสบการณ์การสอนกับครูนวัตกรรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ครูรุ่นใหม่คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างการฝึกสอน ความท้าทาย และบทเรียนสำหรับอนาคต

Read More

ในการศึกษาที่เด็กเป็นศูนย์กลาง ครูควรมีโอกาสพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ครูวันวิสาข์ แม๊กพิมาย

เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงของครูวันวิสาข์ แม๊กพิมาย โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ จ.นครปฐม

Read More

เราอยากได้ครูและคนแบบไหนในสังคม? บันทึกการสอนจิตศึกษาของครูจีรญาดา แซ่ลิ้ม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอดีตครูโรงเรียนเอกชน และการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก หลังใช้จิตศึกษาในห้องเรียน

Read More

ผู้ (เอื้อ) อำนวยการเรียนรู้และความร่วมมือ: บทเรียนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก จากโรงเรียนบ้านหนองบัวคู

“รัฐต้องให้โอกาสชุมชนเลือกรูปแบบการพัฒนาการศึกษาโดยชุมชนเอง"

Read More

จดหมายข่าว โครงการอียูรับมือโควิด ฉบับที่ 3 / EU COVID-19 Response & Recovery Project Newsletter Issue 3

จดหมายข่าวโครงการอียูรับมือโควิด ฉบับที่ 3

บทสรุปความก้าวหน้าและผลสำเร็จของโครงการอียูรับมือโควิดในช่วงครึ่งแรกของปี 2565

Read More