ในการศึกษาที่เด็กเป็นศูนย์กลาง ครูควรมีโอกาสพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ครูวันวิสาข์ แม๊กพิมาย

เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงของครูวันวิสาข์ แม๊กพิมาย โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ จ.นครปฐม

Read More

เราอยากได้ครูและคนแบบไหนในสังคม? บันทึกการสอนจิตศึกษาของครูจีรญาดา แซ่ลิ้ม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอดีตครูโรงเรียนเอกชน และการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก หลังใช้จิตศึกษาในห้องเรียน

Read More

ผู้ (เอื้อ) อำนวยการเรียนรู้และความร่วมมือ: บทเรียนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก จากโรงเรียนบ้านหนองบัวคู

“รัฐต้องให้โอกาสชุมชนเลือกรูปแบบการพัฒนาการศึกษาโดยชุมชนเอง"

Read More

จดหมายข่าว โครงการอียูรับมือโควิด ฉบับที่ 3 / EU COVID-19 Response & Recovery Project Newsletter Issue 3

จดหมายข่าวโครงการอียูรับมือโควิด ฉบับที่ 3

บทสรุปความก้าวหน้าและผลสำเร็จของโครงการอียูรับมือโควิดในช่วงครึ่งแรกของปี 2565

Read More

เปราะบาง-ตกหล่น-เข้าไม่ถึง: ถอดบทเรียน “แรงงานข้ามชาติ” ช่วงโควิด-19

เก็บตกบทเรียนและข้อเสนอเชิงนโยบายจากเวที "แนวทางในการจัดบริการด้านสุขภาพ การเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพ และแนวทางในการช่วยเหลือเยียวสำหรับกลุ่มประชากรข้ามชาติ: บทเรียนจากช่วงวิกฤติสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19”

Read More

เรื่องราวความมั่นคงทางอาหารจากไทยตีพิมพ์ในหนังสือ Fighting for Food Sovereignty

Fighting for Food Sovereignty นำเสนอแง่คิดและเรื่องราวสร้างทางเลือกและแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่ออธิปไตยทางอาหารจากทั่วโลก

Read More

เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กภาคกลาง อบรมการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมกับครูโค้ช ลำปลายมาศพัฒนา

การสอนภาษาไทยผ่านกรรม นวัตกรรมที่ทำให้การเรียนภาษาสนุก สร้างสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แถมยังปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

Read More

ทำไมโรงเรียนขนาดเล็กถึงสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม?

เพื่อไม่ให้การเรียนภาษาติดอยู่ในกรอบของการท่องจำ และสร้างสมรรถนะที่แท้จริงให้แก่ผู้เรียน รูปแบบการสอนภาษาไทยจึงต้องเปลี่ยน

Read More

ฯพณฯ นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ดินคือชีวิต และอียูรับมือโควิด

ภาคีโครงการทั้งสองนำเสนอความสำเร็จต่าง ๆ พร้อมความท้าทายในการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์ของโควิด-19 ณ สมาคมฝรั่งเศส จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-19 เมษายน 2565

Read More

ภาคประชาสังคมจัดเวทีแลกเปลี่ยนการจัดการภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ สู่ความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบาย-แก้ไขกฎหมาย

การจัดการและป้องกันภัยพิบัติต้องมีนโยบายและกฎหมายที่เอื้อให้เกิดการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและชุมชน

Read More