นโยบายการศึกษา จะ

นโยบายการศึกษาจะ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ได้อย่างไร

"หากรัฐสามารถคืนครูให้เด็ก คืนผอ.ให้โรงเรียน คืนโรงเรียนให้ชุมชน มองว่าการศึกษาทางเลือกและโรงเรียนขนาดเล็กเป็นจุดแข็งและกลไกสำคัญของระบบการศึกษาไทยในการทำให้การทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าถึงการศึกษาได้ทุกคน สิ่งนี้จะตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างยิ่ง"

Read More

Full Access: จดหมายข่าวโครงการ ACCESS School ฉบับที่ 3

Full Access: จดหมายข่าวโครงการ ACCESS School ฉบับที่ 3

ติดตามความก้าวหน้า เรื่องราวการเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จของโครงการ ACCESS School ในปี 3 ได้ในจดหมายข่าว Full Access

Read More

เครือข่ายโรงเรียนร้อยเอ็ด ภาคประชาสังคม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เปิดเวทีความร่วมมือหลากภาคส่วน สร้างแนวทางพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

พื้นที่ผสานความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาหลายภาคส่วน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นเพื่อปรับใช้กับบริบทของจังหวัดร้อยเอ็ด

Read More

เครือข่ายโรงเรียนและภาคประชาสังคมร่วมร่าง “คู่มือธรรมาภิบาลโรงเรียนขนาดเล็ก”

ในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก การที่จะคงสถานะความเป็นสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ ไม่สามารถพึ่งพาความสามารถเฉพาะบุคคลของผู้บริหารได้ ธรรมาภิบาลที่อยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

Read More

ในทุกความท้าทายคือเรื่องราวที่โรงเรียนต่อสู้เพื่อคงอยู่: เยาวชนโรงเรียนนานาชาติเห็นอะไรเมื่อได้ไปโรงเรียนขนาดเล็ก

"สิ่งที่น่าสนใจคือการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนในระดับที่สูงมาก ชาวบ้านสละเวลามาสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกัน ประสบการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เห็นความท้าทายที่โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงประสบ"

Read More

ภาคประชาสังคมผนึกกำลังเปิดตัวสภาพัฒนาการศึกษามหาสารคาม สร้างความร่วมมือแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น พร้อมผนึกพลังความร่วมมือผ่านการเซ็น MOU ร่วมพัฒนา 25 โรงเรียน

Read More

“ปราชญ์ชาวบ้าน” ความร่วมมือของชุมชนในการรับมือปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กและสร้างพื้นฐานทักษะชีวิตที่แข็งแกร่ง

ท่ามกลางความท้าทายด้านทรัพยากร โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวทางการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่หลากหลายเพื่อให้เปิดสอนต่อไปได้

Read More

“สิ่งที่สำคัญคือเรามีความสุข”: พี่ ป.6 ย้อนมองประสบการณ์ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้นวัตกรรม

ฟังติ๊กและหวาน สองพี่ใหญ่โรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี บอกเล่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเรียนผ่านนวัตกรรมจิตศึกษาและ PBL

Read More

สุภัทรา สุทธิ: จากครูแกนนำสู่ผู้นำสถานศึกษา ที่สร้างพลังร่วมและเพาะเมล็ดแห่งความเท่าเทียม

ครูแวว–สุภัทรา สุทธิ แห่งโรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ จ.น่าน ถอดประสบการณ์การเป็นครูแกนนำโครงการ Access School บทบาทผู้นำผู้หญิง และการปรับใช้สิ่งที่ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพภายใต้โครงการฯ ในสนามของการทำงานจริง

Read More

ภาคประชาสังคมยื่นข้อเสนอ “1 โรงเรียนขนาดเล็ก 1 นวัตกรรม” แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

สร้างทางเลือกใหม่ให้โอกาสโรงเรียนขนาดเล็กอยู่กับเด็กและชุมชน

Read More