37% ของรายได้ของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ในปี 2565 มาจากความอนุเคราะห์ของผู้สนับสนุนทุกท่าน พวกเขาทำให้เราสามารถสมทบงบประมาณการดำเนินโครงการ ACCESS School (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา) เป็นจำนวนกว่า 3.9 ล้านบาท เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและสร้างความยั่งยืนของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา อาทิ ชุมชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานรัฐท้องถิ่น นอกเหนือไปจากความอนุเคราะห์ของผู้บริจาครายบุคคลดังกล่าว อีกร้อยละ 75 ของงบประมาณการดำเนินโครงการฯ เป็นการสนับสนุนของสหภาพยุโรป (European Union)

รายได้ปี 2565

รายได้รวมของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ในปี 2565 อยู่ที่ 10 ล้านบาท โดย 24% มาจากสหภาพยุโรป 37% มาจากรายได้ภายในประเทศ (การระดมทุนภายในประเทศ) 29% มาจากกองทุนเพื่อการดำเนินงานของแอ็คชั่นเอด 1% มาจากการสมทบของพันธมิตรโครงการ และ 9% มาจากการกุศลและภาคีอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายปี 2565

ค่าใช้จ่ายรวมของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ในปี 2565 อยู่ที่ 37.3 ล้านบาท ตารางต่อไปนี้แสดงค่าใช้จ่ายในแต่ละแผนก

ในปี 2566 เรายังมุ่งมั่นที่จำทำให้ทุกการสนับสนุนของท่านส่งผลอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและการรับรองสิทธิในการศึกษาที่เท่าเทียมสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ACCESS School >